Canadian Public School Year Program

โครงการทุนมัธยมศึกษา 1 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในประเทศแคนาดา

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 1 ปีการศึกษา

ประเทศแคนาดา นับว่าเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง และมีผู้คนท้องถิ่นที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี นักเรียนจากนานาชาติจะมีโอกาสได้ซึมซับวัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกัน ตามวัตถุประสงค์ของ  โครงการฯ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมมิตรไมตรีระหว่างนานาประเทศ อันเป็นประสบการณ์ที่ดี และหาได้ยากยิ่ง

เมื่อครบระยะเวลาทุนฯ 1 ปีการศึกษา หรือ 10 เดือน

นักเรียนสามารถกลับมาเทียบชั้นตามหลักการ และกฎระเบียบของแต่ละโรงเรียน

โครงการทุนมัธยมฯ รัฐบาลแคนาดา ดำเนินงานโดย

โรงเรียน iStudy Education Language School

ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรการศึกษาระหว่างประเทศ

อยู่ที่ไหนก็ได้ประสบการณ์และความอบอุ่น

นักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับโฮสต์ชาวแคนาดาที่สมัครใจรับดูแลนักเรียนท่ามกลางชุมชนที่อบอุ่น และปลอดภัย นักเรียนจะเป็นคนไทยที่ได้รับคัดเลือก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ตลอด 1 ปีการศึกษา (หรือ 10 เดือนโดยประมาณ)

“โฮสต์ชาวแคนาดา สมัครใจดูแลนักเรียน

โดยไม่รับค่าใช้จ่ายใดๆ”

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าโครงการทุนฯ

โครงการฯ นี้ เปิดโอกาสให้กับนักเรียนสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 – .5 (อายุ 15 – 18 ปีเต็มก่อนวันเดินทาง) มีผลการเรียนในเกณฑ์มาตรฐาน (เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป) และผ่านการสอบคัดเลือกช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคมของทุกปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคสมาธิสั้น โรคทางจิตเภท เช่น ไบโพลาร์ โรคซึมเศร้า ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีข้อจำกัดด้านอาหาร และสัตว์เลี้ยงที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ และในกรณีที่มีข้อโต้แย้งทางโครงการจะพิจารณาตามเอกสารทางการแพทย์เป็นสำคัญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม จากเจ้าหน้าที่โครงการทุนฯ โดยตรง

อยู่แบบชาวแคนาดา เรียนแบบนานาชาติ

นักเรียนจะถูกคัดเลือกจากรัฐใดรัฐหนึ่งที่เหมาะสมในประเทศแคนาดา (Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario, Nova Scotia และ Saskatchewan ) เพื่อเข้าร่วมเป็นตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทยไปเป็นนักเรียนทุนในรัฐนั้นๆ โดยเข้าพักอาศัยกับโฮสต์ที่อาสารับดูแลนักเรียนด้วยความตั้งใจจริงและไม่รับค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้โฮสต์จะเป็นผู้ดูแลนักเรียนเรื่องการเดินทาง, อาหารการกิน, ความเป็นอยู่พื้นฐาน รวมถึงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาและกิจกรรมเพื่อซึมซับวัฒนธรรมตามรูปแบบของชาวแคนาดา

ค่าธรรมเนียมโครงการ
ค่าธรรมเนียมโครงการฯ รวมถึง
 • การดำเนินงานในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family)
 • การดำเนินงานในการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมแคนาดา
 • ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ
 • การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการฯ และส่งมอบเอกสารสำคัญแก่นักเรียน และผู้ปกครองก่อนออกเดินทาง
 • การดำเนินงานในการจัดทำวีซ่า ซึ่งทางโครงการทุนฯ จะทำเรื่องขอเอกสารเพื่อใช้ทำวีซ่าจากประเทศแคนาดา
 • ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง และการดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาโครงการ
กิจกรรมพิเศษที่ทางโครงการจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
 • ค่ายสามัคคีสัมพันธ์สำหรับนักเรียนทุน
 • การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
การดูแลพิเศษเพิ่มเติม
 • นำเสนอหลักสูตรการเรียนต่อเนื่องในต่างประเทศทั้งในระดับมัธยมปลาย และระดับมหาวิทยาลัย
 • การดูแลพิเศษสำหรับผู้ปกครอง ทั้งเรื่องการขอวีซ่าท่องเที่ยว และการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อไปเยี่ยมนักเรียนกรณีจบโครงการ (ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องการ)
ค่าธรรมเนียมโครงการฯ ไม่ได้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทาง ไป-กลับ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ณ สถานทูตแคนาดาในประเทศไทย)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนเอง (ค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งของต่าง ๆ หรือการทานอาหารนอกบ้านที่นอกเหนือจากที่โฮสต์จัดให้)
ขั้นตอนในการสมัคร
รายละเอียด
 1. กรอกแบบฟอร์มแจ้งความจำนงในการสมัครสอบตามลิงก์ที่ทางโครงการได้แนบไว้ รอกำหนดการสอบจากโครงการฯ
 2. เจ้าหน้าที่โครงการทุนฯ จะดำเนินการส่งเลขที่ประจำตัวสอบ และเอกสารชี้แจงวัน เวลา และสถานที่ไปให้นักเรียนผู้สมัครทาง E-mail address ที่นักเรียนได้ให้ไว้ในระบบ (หากนักเรียนไม่ได้รับการติดต่อใด ๆ จากเจ้าหน้าที่โครงการฯ ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากส่งแจ้งความจำนงเข้ามาในระบบ กรุณาติดต่อโครงการทุนฯ โดยเร็ว)
 3. นักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือก และรับฟังข้อมูลโครงการทุนฯ โดยละเอียดก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทุนฯ (เฉพาะนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์คะแนนรวมของโครงการทุนเท่านั้น)
© 2010 iStudy Education Co., Ltd.
7 Fortune Town Tower, Education Zone (Room X03-11), Ratchadapisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400