US Public School Year Program

โครงการทุนมัธยมศึกษา 1 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 1 ปีการศึกษา

จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนไทยได้เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมปลายในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา หรือ 10 เดือนโดยประมาณ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างคนต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม และก่อให้เกิดสันติสุขในทุกประเทศทั่วโลก

เมื่อครบระยะเวลาทุนฯ 1 ปีการศึกษา หรือ 10 เดือน

นักเรียนสามารถกลับมาเทียบชั้นตามหลักการ และกฎระเบียบของแต่ละโรงเรียน

“ทุกขั้นตอนดำเนินงานภายใต้มาตรฐานสากล”  

ดำเนินการภายใต้การดูแลของ United State Department of State as an Official Exchange Visitor Program และองค์การควบคุมการศึกษานานาชาติ Council on Standards for International Educational Travel (CSIET) ในการดำเนินงานด้านวีซ่า เพื่อให้นักเรียนทุนฯ ได้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (สนต.) TIECA พร้อมทั้งดำเนินการภายใต้หลักการ และแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดประสบการณ์ชีวิตกับมิตรต่างชาติ

นักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับโฮสต์ชาวอเมริกันที่สมัครใจรับดูแลนักเรียน ในเมืองที่ไม่มีคนไทยอาศัยอยู่และได้เรียนรู้ประสบการณ์นักเรียนไฮสคูลอเมริกันอย่างแท้จริง

“โฮสต์ชาวอเมริกันสมัครใจ

ดูแลนักเรียน

โดยไม่รับค่าใช้จ่ายใดๆ” 

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าโครงการทุนฯ

โครงการฯ นี้ เปิดโอกาสให้กับนักเรียนสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 – .5 (อายุ 15 – 18 ปีเต็มก่อนวันเดินทาง) มีผลการเรียนในเกณฑ์มาตรฐาน (เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป) และผ่านการสอบคัดเลือกช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคมของทุกปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคสมาธิสั้น โรคทางจิตเภท เช่น ไบโพลาร์ โรคซึมเศร้า ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีข้อจำกัดด้านอาหาร และสัตว์เลี้ยงที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ และในกรณีที่มีข้อโต้แย้งทางโครงการจะพิจารณาตามเอกสารทางการแพทย์เป็นสำคัญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม จากเจ้าหน้าที่โครงการทุนฯ โดยตรง

*หมายเหตุ วันสุดท้ายของการตอบรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ อยู่ภายในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา และปิดโครงการฯ เมื่อรับนักเรียนครบตามจำนวนโควตา

โอกาสเดียวของคุณที่จะได้ลุ้นทุนฯ มาตรฐานสากล!

ชีวิตไฮสคูล … ความเป็นอยู่แบบอเมริกัน

นักเรียนจะถูกคัดเลือกจากรัฐใดรัฐหนึ่งที่เหมาะสมทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้ง 50 รัฐ เพื่อเข้าร่วมเป็นตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทยไปเป็นนักเรียนทุนในรัฐนั้น ๆ โดยเข้าพักอาศัยกับโฮสต์ที่อาสารับดูแลนักเรียนด้วยความตั้งใจจริง และไม่รับค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยโฮสต์จะดูแลนักเรียนตามความเป็นอยู่พื้นฐาน ตลอดจนวัฒนธรรมตามรูปแบบของชาวอเมริกัน

ค่าธรรมเนียมโครงการ
ค่าธรรมเนียมโครงการฯ รวมถึง
 • การดำเนินงานในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family)
 • การดำเนินงานในการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมอเมริกัน
 • ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการฯ
 • การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการฯ และส่งมอบเอกสารสำคัญแก่นักเรียน และผู้ปกครองก่อนออกเดินทาง
 • การดำเนินงานในการจัดทำวีซ่า ซึ่งทางโครงการฯ จะทำเรื่องขอเอกสารเพื่อใช้ทำวีซ่าจากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง และการดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาโครงการฯ
กิจกรรมพิเศษที่ทางโครงการจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
 • ค่ายสามัคคีสัมพันธ์สำหรับนักเรียนทุน
 • การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
การดูแลพิเศษเพิ่มเติม
 • นำเสนอหลักสูตรการเรียนต่อเนื่องในต่างประเทศทั้งในระดับมัธยมปลาย และระดับมหาวิทยาลัย
 • การดูแลพิเศษสำหรับผู้ปกครอง ทั้งเรื่องการขอวีซ่าท่องเที่ยว และการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อไปเยี่ยมนักเรียนกรณีจบโครงการ (ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องการ)
ค่าธรรมเนียมโครงการฯ ไม่ได้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทาง ไป-กลับ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ณ สถานทูตอเมริกาในประเทศไทย)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนเอง (ค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งของต่าง ๆ หรือการทานอาหารนอกบ้านที่นอกเหนือจากที่โฮสต์จัดให้)
ขั้นตอนในการสมัคร
รายละเอียด
 1. กรอกแบบฟอร์มแจ้งความจำนงในการสมัครสอบตามลิงก์ที่ทางโครงการได้แนบไว้ รอกำหนดการสอบจากโครงการฯ
 2. เจ้าหน้าที่โครงการทุนฯ จะดำเนินการส่งเลขที่ประจำตัวสอบ และเอกสารชี้แจงวัน เวลา และสถานที่ไปให้นักเรียนผู้สมัครทาง E-mail address ที่นักเรียนได้ให้ไว้ในระบบ (หากนักเรียนไม่ได้รับการติดต่อใด ๆ จากเจ้าหน้าที่โครงการฯ ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากส่งแจ้งความจำนงเข้ามาในระบบ กรุณาติดต่อโครงการทุนฯ โดยเร็ว)
 3. นักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือก และรับฟังข้อมูลโครงการทุนฯ โดยละเอียดก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทุนฯ (เฉพาะนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์คะแนนรวมของโครงการทุนเท่านั้น)
© 2010 iStudy Education Co., Ltd.
7 Fortune Town Tower, Education Zone (Room X03-11), Ratchadapisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400