US Public School Year Program

โครงการทุนมัธยมศึกษา 1 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกา

โครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 1 ปีการศึกษา

จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนไทยได้เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมปลายในต่างประเทศ เป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปีการศึกษา หรือ 10 เดือนโดยประมาณ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างคนต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม และก่อให้เกิดสันติสุขในทุกประเทศทั่วโลก เมื่อครบระยะเวลาทุนฯ นักเรียนสามารถกลับมาเทียบชั้นการเรียนตามหลักการและกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการโดยไม่ต้องซ้ำชั้นเรียน

“ทุกขั้นตอนดำเนินงานภายใต้มาตรฐานสากล”

ดำเนินการภายใต้การดูแลของ United States Department of State as an Official Exchange Visitor Program และ Council on Standards for International Educational Travel (CSIET) ภายใต้ระเบียบการและหลักปฏิบัติของ US Citizenship and Immigration Services (USCIS) และ US Embassy ในการดำเนินงานด้านวีซ่า เพื่อให้นักเรียนทุนฯ ได้เดินทางเข้าประเทศอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

เปิดประสบการณ์ชีวิตกับมิตรต่างชาติ

นักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับโฮสต์ชาวอเมริกันที่สมัครใจรับดูแลนักเรียน ในเมืองที่ไม่มีคนไทยอาศัยอยู่และได้เรียนรู้ประสบการณ์นักเรียนไฮสคูลอเมริกันอย่างแท้จริง

“โฮสต์ชาวอเมริกันสมัครใจดูแลนักเรียนโดยไม่รับค่าใช้จ่ายใดๆ”

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าโครงการทุนฯ

โครงการฯ นี้ เปิดโอกาสให้กับนักเรียนสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3-5 (อายุ 15 – 18.5 ปีเต็ม ก่อนวันเดินทาง) มีผลการเรียนในเกณฑ์มาตรฐาน (เกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป ในปีที่ผ่านมา) และผ่านการสอบคัดเลือกช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. ของทุกปี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากโครงการทุนฯ โดยตรง

*หมายเหตุ วันสุดท้ายของการตอบรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ อยู่ภายในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา และปิดโครงการฯ เมื่อรับนักเรียนครบตามจำนวนโควต้า

โอกาสเดียวของคุณที่จะได้ลุ้นทุนฯ มาตรฐานสากล!

ชีวิตไฮสคูล…ความเป็นอยู่แบบอเมริกัน

นักเรียนจะถูกคัดเลือกจากรัฐใดรัฐหนึ่งที่เหมาะสมทั่วประเทศอเมริกา ทั้ง 52 รัฐ เพื่อเข้าร่วมเป็นตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทยไปเป็นนักเรียนทุนในรัฐนั้นๆ โดยเข้าพักอาศัยกับโฮสต์ที่อาสารับดูแลนักเรียนด้วยความตั้งใจจริงและไม่รับค่าใช้จ่ายใดๆ โดยโฮสต์จะดูแลนักเรียนเรื่องรับส่ง, อาหารการกิน ความเป็นอยู่พื้นฐาน รวมถึงการส่งเสริมทักษะด้านภาษา ตลอดจนวัฒนธรรมตามรูปแบบของชาวอเมริกัน

ค่าธรรมเนียมโครงการ

ค่าธรรมเนียมโครงการ รวมถึง
 • การดำเนินงานในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์
 • การดำเนินงานในการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมอเมริกัน
 • แคมป์พัฒนาภาษาอังกฤษ 1 อาทิตย์ ณ ประเทศอเมริกา
 • ค่าอาหาร การดูแลการซักผ้า และของใช้ในชีวิตประจำวันที่โฮสจัดเตรียมให้
 • ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการฯ
 • การเดินทางระหว่างบ้านไปโรงเรียนและไปยังสถานที่ต่างๆโดยการดูแลของโฮส
 • การรับส่ง ณ สนามบินต้นทางและปลายทาง
 • การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการฯและส่งมอบเอกสารสำคัญแก่นักเรียนและผู้ปกครองก่อนออกเดินทาง
 • การดำเนินงานในการจัดทำวีซ่า ซึ่งทางโครงการทุนฯจะทำเรื่องขอเอกสารเพื่อใช้ทำวีซ่าจากประเทศอเมริกา
 • การดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศอเมริกาให้แก่นักเรียน  เพื่อเดินทางพร้อมกลุ่มเพื่อนนักเรียนทุนฯ
 • ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงและการดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาโครงการฯ
 • หลักสูตรการเรียนต่อเนื่องในต่างประเทศทั้งในระดับมัธยมและระดับมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการเทียบโอนเกรดเพื่อกลับมาเรียนในโรงเรียนเดิมในประเทศไทย
 • การดูแลพิเศษสำหรับผู้ปกครองทั้งเรื่องการขอวีซ่าท่องเที่ยวและการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อไปเยี่ยมนักเรียน (ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องการ)
ค่าธรรมเนียมโครงการฯ ไม่ได้รวม
 • ค่าตั๋วเดินทางไป-กลับ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ณ สถานทูตอเมริกาในประเทศไทย)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนเอง  (ค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งของต่างๆ หรือ การทานอาหารนอกบ้านที่นอกเหนือจากที่โฮสจัดให้)

ขั้นตอนในการสมัคร

รายละเอียด
 1. กรอกแบบฟอร์มแจ้งความจำนงในการสมัครสอบ (Enrollment Form) ในเอกสารที่แนบมาให้ละเอียด โดยเลือก
  • ส่งแฟกซ์กลับมาที่เบอร์แฟกซ์ 02-642-0443
  • ส่งแบบฟอร์มที่คุณครูหมวดภาษาอังกฤษหรือหมวดแนะแนว (เฉพาะโรงเรียนที่เป็นศูนย์ประสานงานโครงการฯ iStudy)
  • ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานโครงการทุนฯ
 2. เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมแบบฟอร์มแจ้งความจำนงในการสมัครสอบ (Enrollment Form) ในข้อ 1
  • รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (รูปสีเท่านั้น)
  • ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 300 บาท (ถ้านักเรียนยื่นใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ หรือผ่านโรงเรียนที่เป็นศูนย์ประสานงานโครงการไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบนี้)
 3. เจ้าหน้าที่โครงการทุนฯจะส่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ เลขที่ประจำตัวสอบ และเอกสารชี้แจงวัน เวลา และสถานที่ไปให้นักเรียนผู้   สมัครผ่านทางโรงเรียน หรือ จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ไปยังบ้านของนักเรียน
  • (หากนักเรียนไม่ได้รับการติดต่อใดๆ จากโครงการทุนฯภายใน 1 อาทิตย์หลังจากยื่นใบสมัคร ต้องติดต่อโครงการทุนฯโดยเร็ว)
 4. นักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือก และรับฟังข้อมูลโครงการทุนฯ โดยละเอียดก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทุนฯ
  • (เฉพาะนักเรียนที่สอบผ่านข้อสอบคัดเลือกของรัฐบาลอเมริกันและต้องได้รับโควต้านักเรียนทุนตัวจริงเท่านั้น จึงจะลงทะเบียนได้)

สมัครวันนี้! รับนักเรียนจำนวนจำกัด

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงการทุนฯ
โทร. 0-2642-0442

Copyright©2017 iStudy Education®

iStudy Education Co., Ltd.

7 Fortune Town (Education Zone)
Ratchadapisek Road, Dindaeng
Bangkok, Thailand 10400
T. 0-2642-0442