สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำมาอย่างต่อเนื่อง

คือการดูแลนักเรียนของเราตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตและเรียนในต่างประเทศ

 

iStudy Education Care:

การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและพร้อมให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเมือง และในรัฐที่นักเรียนอาศัย และเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเจ้าหน้าที่ประสานงานในประเทศไทย

Student Report:

รายงานพัฒนาการทางการเรียน และความเป็นอยู่ของนักเรียนให้แก่ผู้ปกครองในเมืองไทยทราบทุกระยะของการเรียน และการใช้ชีวิตในต่างประเทศของนักเรียน

Orientation Meeting:

โปรแกรมปฐมนิเทศทั้งในประเทศไทยก่อนการเดินทางและเมื่อนักเรียนเดินทางไปถึงประเทศอเมริกา เพื่อให้ข้อมูลและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเริ่มเรียนจริงในอเมริกา

Preparation Course in USA:

หลักสูตรค่ายภาษา ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ก่อนที่จะเดินทางไปใช้ชีวิตกับโฮสในแต่ละรัฐ

English Course in Thailand:

หลักสูตรภาษาอังกฤษในประเทศไทย เพื่อปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมให้นักเรียน ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ในทุกทักษะก่อนเดินทาง รวมถึงการสอนในรูปแบบ case study เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข รู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆ และการเตรียมตัวเพื่อเรียนในโรงเรียนอเมริกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Insurance:

ทางโครงการทุนฯ จะจัดทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้นักเรียนตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง ซึ่งประกันนี้จะเริ่มมีผลใช้ได้นับตั้งแต่นักเรียนออกเดินทางจากประเทศจนกระทั่งจบการศึกษาจากโครงการฯ ในต่างประเทศ

Private School / University Placement Service:

โปรแกรมการสมัครเรียนต่อเนื่องให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากโครงการและต้องการเรียนต่อในโรงเรียนมัธยม หรือสมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนต้องการเรียนในทุกประเทศทั้งอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษและแคนาดา

Further Study in Thailand:

โปรแกรมการเทียบโอนเกรดเพื่อให้นักเรียนที่จบจากโครงการได้เรียนต่อเนื่องในระดับชั้นที่สูงขึ้นเมื่อกลับมาเรียนในประเทศไทย โดยใช้หลักการและกฎระเบียบของการเทียบชั้น เทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการประจำประเทศไทย (และให้ยึดถือนโยบายของโรงเรียนเป็นหลัก)