20 เมษายน 2016 in News

มาตรฐานการดูแลนักเรียนในโครงการทุนฯ – ดูแลคุณมากกว่าการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

iStudy • iStudyth • iStudyEducationCenter • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ • Meeting Room • Seminar • Event • ห้องประชุม • ห้องสัมนา • เรียนต่อมหาวิทยาลัย • มหาวิทยาลัย • University

สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำมาอย่างต่อเนื่อง

คือการดูแลนักเรียนของเราตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตและเรียนในต่างประเทศ

ISTUDY EDUCATION CARE:

การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและพร้อมให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเมือง และในรัฐที่นักเรียนอาศัย และเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเจ้าหน้าที่ประสานงานในประเทศไทย

STUDENT REPORT:

รายงานพัฒนาการทางการเรียน และความเป็นอยู่ของนักเรียนให้แก่ผู้ปกครองในเมืองไทยทราบทุกระยะของการเรียน และการใช้ชีวิตในต่างประเทศของนักเรียน

ORIENTATION MEETING:

โปรแกรมปฐมนิเทศทั้งในประเทศไทยก่อนการเดินทางและเมื่อนักเรียนเดินทางไปถึงประเทศอเมริกา เพื่อให้ข้อมูลและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเริ่มเรียนจริงในอเมริกา

PREPARATION COURSE IN USA:

หลักสูตรค่ายภาษา ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ก่อนที่จะเดินทางไปใช้ชีวิตกับโฮสในแต่ละรัฐ

ENGLISH COURSE IN THAILAND:

หลักสูตรภาษาอังกฤษในประเทศไทย เพื่อปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมให้นักเรียน ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ในทุกทักษะก่อนเดินทาง รวมถึงการสอนในรูปแบบ CASE STUDY เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข รู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆ และการเตรียมตัวเพื่อเรียนในโรงเรียนอเมริกันอย่างมีประสิทธิภาพ

INSURANCE:

ทางโครงการทุนฯ จะจัดทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้นักเรียนตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง ซึ่งประกันนี้จะเริ่มมีผลใช้ได้นับตั้งแต่นักเรียนออกเดินทางจากประเทศจนกระทั่งจบการศึกษาจากโครงการฯ ในต่างประเทศ

PRIVATE SCHOOL / UNIVERSITY PLACEMENT SERVICE:

โปรแกรมการสมัครเรียนต่อเนื่องให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากโครงการและต้องการเรียนต่อในโรงเรียนมัธยม หรือสมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนต้องการเรียนในทุกประเทศทั้งอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษและแคนาดา

FURTHER STUDY IN THAILAND:

โปรแกรมการเทียบโอนเกรดเพื่อให้นักเรียนที่จบจากโครงการได้เรียนต่อเนื่องในระดับชั้นที่สูงขึ้นเมื่อกลับมาเรียนในประเทศไทย โดยใช้หลักการและกฎระเบียบของการเทียบชั้น เทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการประจำประเทศไทย (และให้ยึดถือนโยบายของโรงเรียนเป็นหลัก)
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree