Canadian Public School Year Program

โครงการโรงเรียนมัธยมรัฐบาลแคนาดา 1 ปีการศึกษา

เพื่อแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม

Read More

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม 1 ปีการศึกษา ในประเทศแคนาดา

ประเทศแคนาดา นับว่าเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง และมีผู้คนท้องถิ่นที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี นักเรียนจากนานาชาติจะมีโอกาสได้ซึมซับวัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกัน ตามวัตถุประสงค์ของ  โครงการฯ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมมิตรไมตรีระหว่างนานาประเทศ อันเป็นประสบการณ์ที่ดี และหาได้ยากยิ่ง

Canada

เมื่อครบระยะเวลาทุนฯ 1 ปีการศึกษา

(หรือ 10 เดือนโดยประมาณ)

นักเรียนสามารถกลับมาเทียบชั้นตามหลักการ และกฎระเบียบของแต่ละโรงเรียน

“โฮสต์ชาวแคนาดา สมัครใจดูแลนักเรียน

โดยไม่รับค่าใช้จ่ายใด ๆ”

อยู่ที่ไหนก็ได้ประสบการณ์

และความอบอุ่น

นักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับโฮสต์ชาวแคนาดา ที่สมัครใจรับดูแลนักเรียนท่ามกลางชุมชนที่อบอุ่น และปลอดภัย นักเรียนจะเป็นคนไทยที่ได้รับคัดเลือก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ตลอด 1 ปีการศึกษา (หรือ 10 เดือนโดยประมาณ)

อยู่แบบชาวแคนาดา … เรียนแบบนานาชาติ

นักเรียนจะถูกคัดเลือกจากรัฐใดรัฐหนึ่งที่เหมาะสมในประเทศแคนาดา (Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario, Nova Scotia และ Saskatchewan ) เพื่อเข้าร่วมเป็นตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทยไปเป็นนักเรียนทุนในรัฐนั้นๆ โดยเข้าพักอาศัยกับโฮสต์ที่อาสารับดูแลนักเรียนด้วยความตั้งใจจริงและไม่รับค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้โฮสต์จะเป็นผู้ดูแลนักเรียนเรื่องการเดินทาง, อาหารการกิน, ความเป็นอยู่พื้นฐาน รวมถึงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาและกิจกรรมเพื่อซึมซับวัฒนธรรมตามรูปแบบของชาวแคนาดา

Start Where You Are. Use what You Have. Do What You Can.

โครงการทุนมัธยมฯ รัฐบาลแคนาดา ดำเนินงานโดยโรงเรียนสอนภาษา

 

iStudy Education Language School

ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรการศึกษาระหว่างประเทศ

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน

โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนไทย สัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3-5 (อายุระหว่าง 15-18 ปี ก่อนวันเดินทาง) และจะต้องมีผลการเรียนในเกณฑ์มาตรฐาน (เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป) และผ่านการสอบคัดเลือกช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคมของทุกปี

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคสมาธิสั้น โรคทางจิตเภท เช่น ไบโพลาร์ โรคซึมเศร้า ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีข้อจำกัดด้านอาหาร และสัตว์เลี้ยงที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ และในกรณีที่มีข้อโต้แย้งทางโครงการจะพิจารณาตามเอกสารทางการแพทย์เป็นสำคัญ

รายละเอียดค่าธรรมเนียมโครงการ

ค่าธรรมเนียมโครงการ รวมถึง
 • การดำเนินงานในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (โฮสต์แฟมิลี)
 • การดำเนินงานในการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมประเทศแคนาดา
 • ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ
 • การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการฯ และส่งมอบเอกสารสำคัญแก่นักเรียน และผู้ปกครองก่อนออกเดินทาง
 • การดำเนินงานในการจัดทำวีซ่า โครงการทุนฯ จะทำเรื่องขอเอกสารเพื่อใช้ทำวีซ่าจากประเทศแคนาดา
 • ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง และการดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาโครงการ
กิจกรรมพิเศษที่ทางโครงการจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
 • ค่ายสามัคคีสัมพันธ์สำหรับนักเรียนทุน
 • การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
การดูแลเพิ่มเติมพิเศษสำหรับนักเรียนทุนฯ
 • นำเสนอหลักสูตรการเรียนต่อเนื่องในต่างประเทศทั้งในระดับมัธยมปลาย และระดับมหาวิทยาลัย
 • การดูแลพิเศษสำหรับผู้ปกครอง ทั้งเรื่องการขอวีซ่าท่องเที่ยว และการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อไปเยี่ยมนักเรียนกรณีจบโครงการ (ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องการ)
ค่าธรรมเนียมโครงการฯ ไม่ได้รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทาง ไป – กลับ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ณ สถานทูตแคนาดาในประเทศไทย)

ขั้นตอนการสมัคร

รายละเอียดการสมัคร :

นักเรียนสามารถสมัครได้ตั้งแต่ชั้น ม.3 – ม.5 (อายุระหว่าง 15-18 ปี ก่อนวันเดินทาง)

 • กรอกแบบฟอร์มสมัครสอบตามลิงก์ที่ทางโครงการได้แนบไว้ รอกำหนดการสอบจากโครงการฯ คลิกที่นี่

 • เจ้าหน้าที่โครงการทุนฯ จะดำเนินการส่งเลขที่ประจำตัวสอบ เอกสารชี้แจงวัน – เวลา และสถานที่สอบไปให้นักเรียนผู้สมัครทาง E-mail ที่นักเรียนได้ให้ไว้ในระบบ (หากนักเรียนไม่ได้รับการติดต่อใด ๆ จากเจ้าหน้าที่โครงการฯ ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากสมัครสอบ กรุณาติดต่อโครงการทุนฯ โดยเร็วที่สุด)
 • นักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือก และรับฟังข้อมูลโครงการทุนฯ โดยละเอียดก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทุนฯ (เฉพาะนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์คะแนนรวมของโครงการทุนเท่านั้น)

CANADA

CANADA