Private High School Program

โครงการศึกษาต่อในโรงเรียนเอกชน

เพื่อแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา

Read More

ทางเลือกอิสระ

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมฯ

โรงเรียนเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา นับว่าเป็นทางเลือกทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา และยังเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาจากโครงการทุนรัฐบาล และต้องการเรียนต่อเนื่องทันทีในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา ว่าด้วยกฎหมายที่ให้นักเรียนแลกเปลี่ยน มีสิทธิ์ได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา และรัฐบาลของประเทศแคนาดา ได้เพียง 1 ปีการศึกษา นอกจากนี้ โรงเรียนเอกชนยังมีการจัดให้เรียนเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนต่างชาติในช่วงเทอมแรก เพื่อปรับทักษะภาษาของนักเรียนให้มีความพร้อมก่อนเริ่มเรียนในชั้นเรียนเทอมต่อไป สร้างความมั่นใจก่อนลงสู่สนามจริง

USA – CANADA

นักเรียนที่จบการศึกษาโครงการทุนรัฐบาล

และต้องการเรียนต่อเนื่อง

หากต้องการเรียนต่อเนื่องในทันที ในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา นักเรียนจะต้องกลับมาประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนสถานะวีซ่านักเรียนทุน (J-1 Student) เป็นนักเรียนเอกชน (F-1 Student) ซึ่งทางโครงการฯ จะยังคงดูแลจัดหาโรงเรียนใหม่ และทำวีซ่าให้อีกครั้ง

เริ่มต้นจากจุดที่คุณเป็น ใช้ในสิ่งที่คุณมี

และทำในสิ่งที่คุณสามารถทำได้

นักเรียนที่พลาดจากการสอบ

โครงการทุนฯ

นักเรียนสามารถเลือกเรียนในโรงเรียนเอกชนได้ และยังสามารถเลือกเรียนได้ในทุกรัฐที่สนใจ หรือเลือกเรียนในโรงเรียนหญิงล้วน ชายล้วน หรือโรงเรียนสหศึกษา หรือแม้กระทั่งการเลือกที่อยู่อาศัยแบบครอบครัวอุปถัมภ์ (โฮสต์แฟมิลี) หรือหอพักประจำก็ได้

เส้นทางสู่อนาคต … กำหนดได้เอง

นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตั้งแต่ในชั้น ม.3 – ม.5 โดยนักเรียนมีอิสระในการเลือกโรงเรียนตามงบประมาณของตนในเกือบทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งมีตัวเลือกโรงเรียนมากกว่า 200 โรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะเป็นผู้ออกเอกสารเพื่อการขอวีซ่าเข้าศึกษาในประเทศอเมริกาและแคนาดาได้ และสามารถออกเอกสารวุฒิจบม.ปลาย (Diploma) เพื่อใช้สมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

เปิดโลกกว้างอย่างมั่นใจ

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน

โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนไทย สัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3-5 (อายุระหว่าง 15-18 ปี ก่อนวันเดินทาง) และจะต้องมีผลการเรียนในเกณฑ์มาตรฐาน (เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป) และผ่านการสอบคัดเลือกช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคมของทุกปี

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคสมาธิสั้น โรคทางจิตเภท เช่น ไบโพลาร์ โรคซึมเศร้า ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีข้อจำกัดด้านอาหาร และสัตว์เลี้ยงที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ และในกรณีที่มีข้อโต้แย้งทางโครงการจะพิจารณาตามเอกสารทางการแพทย์เป็นสำคัญ

รายละเอียดค่าธรรมเนียมโครงการ

ค่าธรรมเนียมโครงการ รวมถึง
 • การดำเนินงานในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (โฮสต์แฟมิลี)
 • การดำเนินงานในการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา
 • ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ
 • การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการฯ และส่งมอบเอกสารสำคัญแก่นักเรียน และผู้ปกครองก่อนออกเดินทาง
 • การดำเนินงานในการจัดทำวีซ่า โครงการทุนฯ จะทำเรื่องขอเอกสารเพื่อใช้ทำวีซ่าจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา
 • ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง และการดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาโครงการ
กิจกรรมพิเศษที่ทางโครงการจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
 • ค่ายสามัคคีสัมพันธ์สำหรับนักเรียนทุน
 • การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
การดูแลเพิ่มเติมพิเศษสำหรับนักเรียนทุนฯ
 • นำเสนอหลักสูตรการเรียนต่อเนื่องในต่างประเทศทั้งในระดับมัธยมปลาย และระดับมหาวิทยาลัย
 • การดูแลพิเศษสำหรับผู้ปกครอง ทั้งเรื่องการขอวีซ่าท่องเที่ยว และการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อไปเยี่ยมนักเรียนกรณีจบโครงการ (ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องการ)
ค่าธรรมเนียมโครงการฯ ไม่ได้รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทาง ไป – กลับ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ณ สถานทูตอเมริกา และสถานทูตแคนาดาในประเทศไทย)

ขั้นตอนการสมัคร

รายละเอียดการสมัคร :

นักเรียนสามารถสมัครได้ตั้งแต่ชั้น ม.3 – ม.5 (อายุระหว่าง 15-18 ปี ก่อนวันเดินทาง)

 • กรอกแบบฟอร์มสมัครสอบตามลิงก์ที่ทางโครงการได้แนบไว้ รอกำหนดการสอบจากโครงการฯ คลิกที่นี่

 • เจ้าหน้าที่โครงการทุนฯ จะดำเนินการส่งเลขที่ประจำตัวสอบ เอกสารชี้แจงวัน – เวลา และสถานที่สอบไปให้นักเรียนผู้สมัครทาง E-mail ที่นักเรียนได้ให้ไว้ในระบบ (หากนักเรียนไม่ได้รับการติดต่อใด ๆ จากเจ้าหน้าที่โครงการฯ ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากสมัครสอบ กรุณาติดต่อโครงการทุนฯ โดยเร็วที่สุด)
 • นักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือก และรับฟังข้อมูลโครงการทุนฯ โดยละเอียดก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทุนฯ (เฉพาะนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์คะแนนรวมของโครงการทุนเท่านั้น)

USA

CANADA