SHORT TERM
PROGRAM

โอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนที่สนใจการเรียนรู้เชิงวิชาการ
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระยะสั้น พร้อมทั้งการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน อีกทั้งได้ทัศนศึกษาในสถานที่ต่าง ๆ สำคัญ ๆ ของประเทศ
ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามและสถาปัตยกรรมของประเทศ
ซึ่งทางโครงการได้รวบรวมอยู่ในโปรแกรมนี้
"อยู่ที่ไหนก็ได้ประสบการณ์
และความอบอุ่น"
นักเรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนในโรงเรียนไฮสกูล
พร้อมทั้งได้เรียนร่วมกับนักเรียนชาวอังกฤษ
ตามแต่ประเทศที่นักเรียนเลือกไป (ในลักษณะบัดดี้โปรแกรม)
ทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ ของประเทศนั้น ๆ โดยการใช้ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติ
ได้รับการดูแล และทำกิจกรรมต่าง ๆ และศึกษาความเป็นอยู่
พร้อมทั้งได้พัฒนาภาษาจากการใช้ชีวิตประจำวัน​
iStudy • iStudyth • iStudyEducationCenter • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ

"โฮสต์แฟมิลี ดูแลนักเรียน
ตลอดทั้งหลักสูตร"

นักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับโฮสต์แฟมิลี
ที่จะดูแลนักเรียนท่ามกลางชุมชนที่อบอุ่น และปลอดภัยในประเทศอังกฤษ

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน

  • โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนไทย สัญชาติไทย
  • อายุระหว่าง 9-17 ปี
  • ไม่จำเป็นต้องใช้คะแนนสอบ ไม่จำเป็นต้องวัดระดับภาษา
  • ไม่เก่งภาษาก็สามารถเดินทางได้

ค่าธรรมเนียมโครงการ รวมถึง

ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป – กลับ

ค่าเล่าเรียน

ค่าธรรมเนียมวีซ่า และการดำเนินการยื่นขอวีซ่า

ค่าธรรมเนียมที่พักอาศัยในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์ (โฮสต์แฟมิลี)

ค่าธรรมเนียมการทัศนศึกษา ณ สถานที่ท่องเที่ยวตามตารางกิจกรรม

ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุระหว่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมโครงการฯ ไม่ได้รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน

โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนไทย สัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-5 (อายุระหว่าง 15-17 ปี)

ไม่จำเป็นต้องวัดระดับภาษา, ไม่จำเป็นต้องมีคะแนนสอบจากทางโครงการฯ

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคทางจิตเภท โรคติดต่อ หรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีข้อจำกัดด้านอาหาร และสัตว์เลี้ยงที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ และในกรณีที่มีข้อโต้แย้งทางโครงการจะพิจารณาตามเอกสารทางการแพทย์เป็นสำคัญ