Short term Program

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

เพื่อแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรมในประเทศอังกฤษ

READ MORE

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

โอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนที่สนใจการเรียนรู้เชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระยะสั้น พร้อมทั้งการเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน

นักเรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนในสถาบันสอนภาษาชั้นนำ

ทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ ของประเทศนั้น ๆ โดยการใช้ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติ ได้รับการดูแล และทำกิจกรรมต่าง ๆ และศึกษาความเป็นอยู่ พร้อมทั้งได้พัฒนาภาษาจากการใช้ชีวิตประจำวัน

อีกทั้งได้ทัศนศึกษาในสถานที่ต่าง ๆ สำคัญ ๆ ของประเทศนั้น ๆ ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงาม และสถาปัตยกรรมของประเทศ ซึ่งทางโครงการได้รวบรวมอยู่ในโปรแกรมนี้

Short term

“โฮสต์แฟมิลี สมัครใจดูแลนักเรียน

ตลอดทั้งหลักสูตร”

อยู่ที่ไหนก็ได้ประสบการณ์

และความอบอุ่น

นักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับโฮสต์แฟมิลีที่สมัครใจรับดูแลนักเรียนท่ามกลางชุมชนที่อบอุ่นและปลอดภัย

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน

 • โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนไทย สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 9-17 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องใช้คะแนนสอบ ไม่จำเป็นต้องวัดระดับภาษา
 • ไม่เก่งภาษาก็สามารถเดินทางได้
รายละเอียดค่าธรรมเนียมโครงการ
ค่าธรรมเนียมโครงการ รวมถึง
 • ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป – กลับ
 • ค่าเล่าเรียน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า และการดำเนินการยื่นขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมที่พักอาศัยในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์ (โฮสต์แฟมิลี)
 • ค่าธรรมเนียมการทัศนศึกษา ณ สถานที่ท่องเที่ยวตามตารางกิจกรรม 
 • ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุระหว่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมโครงการฯ ไม่ได้รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน

ขั้นตอนการสมัคร

UK

UK