Short term High School Program

โครงการหลักสูตรมัธยมศึกษาระยะสั้น

เพื่อแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรมในประเทศแคนาดา และประเทศอังกฤษ

Read More

หลักสูตรมัธยมศึกษาระยะสั้น เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

โอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนที่สนใจการเรียนรู้เชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระยะสั้น พร้อมทั้งการเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน

นักเรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนในโรงเรียนไฮสคูล พร้อมทั้งได้เรียนร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดา หรือนักเรียนชาวอังกฤษ ตามแต่ประเทศที่นักเรียนเลือกไป (ในลักษณะบัดดี้โปรแกรม)

ทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ ของประเทศนั้น ๆ โดยการใช้ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติ ได้รับการดูแล และทำกิจกรรมต่าง ๆ และศึกษาความเป็นอยู่ พร้อมทั้งได้พัฒนาภาษาจากการใช้ชีวิตประจำวัน

อีกทั้งได้ทัศนศึกษาในสถานที่ต่าง ๆ สำคัญ ๆ ของประเทศนั้น ๆ ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงาม และสถาปัตยกรรมของประเทศ ซึ่งทางโครงการได้รวบรวมอยู่ในโปรแกรมนี้

Short term

“โฮสต์แฟมิลี สมัครใจดูแลนักเรียน

ตลอดทั้งหลักสูตร”

อยู่ที่ไหนก็ได้ประสบการณ์

และความอบอุ่น

นักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับโฮสต์แฟมิลีที่สมัครใจรับดูแลนักเรียนท่ามกลางชุมชนที่อบอุ่นและปลอดภัย

เปิดโอกาส … สัมผัสกับประสบการณ์ในระยะสั้น

นักเรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนในโรงเรียนไฮสคูล พร้อมทั้งได้เรียนร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดา หรือนักเรียนชาวอังกฤษ ตามแต่ประเทศที่นักเรียนเลือก (ในลักษณะบัดดี้โปรแกรม)

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน

โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนไทย สัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3-6 (อายุระหว่าง 15-18 ปี ก่อนวันเดินทาง) และจะต้องมีผลการเรียนในเกณฑ์มาตรฐาน

รายละเอียดค่าธรรมเนียมโครงการ

ค่าธรรมเนียมโครงการ รวมถึง
  • ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป – กลับ
  • ค่าเล่าเรียน
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า และการดำเนินการยื่นขอวีซ่า
  • ค่าธรรมเนียมที่พักอาศัยในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์ (โฮสต์แฟมิลี)
  • ค่าธรรมเนียมการทัศนศึกษา ณ สถานที่ท่องเที่ยวตามตารางกิจกรรม (ในประเทศที่เลือก)
  • ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุระหว่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมโครงการฯ ไม่ได้รวม
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน

ขั้นตอนการสมัคร

รายละเอียดการสมัคร :

นักเรียนสามารถสมัครได้ตั้งแต่ชั้น ม.3 – ม.6 (อายุระหว่าง 15-18 ปี ก่อนวันเดินทาง)

CANADA

ENGLAND