UK Public School Year Program

โครงการโรงเรียนมัธยมรัฐบาลอังกฤษ 1 ปีการศึกษา

เพื่อแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม

Read More

โครงการแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม 1 ปีการศึกษา ในประเทศอังกฤษ

ข้อดีของโครงการ

 • เป็นประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับการรับรองจากกระทรวงการศึกษาของประเทศอังกฤษ และมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น Oxford หรือ Cambridge
 • ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่เดินทางไปทัศนศึกษาที่อื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ง่าย ด้วยระบบสาธารณูปโภคที่สะดวก
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น
 • ระบบการศึกษาที่แตกต่าง เน้นทั้งให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติ รวมถึงการเรียนรู้จากการตั้งปัญหา (Problem-based learning) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง
 • สังคมที่อบอุ่นเนื่องจากเป็นประเทศเปิดรับผู้คนจากทุกเชื้อชาติและศาสนา

UK

ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ แบ่งออกเป็น 3 เทอม ดังนี้

 • ภาคต้น เริ่มช่วงปลายเดือนกันยายน ถึง กลางเดือนธันวาคม
 • ภาคกลาง เริ่มช่วงกลางเดือนมกราคม ถึง ปลายเดือนมีนาคม
 • ภาคปลาย เริ่มช่วงปลายเดือนเมษายน ถึง ต้นเดือนกรกฎาคม

โครงการของประเทศอังกฤษ

 1. UK Academic Exchange Program
 2. UK State High School
 3. UK Boarding School
 4. UK Private Days School

UK Academic Exchange Program

เป็นโครงการสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นเวลา 1 ปีการศึกษาหรือมากกว่า โดยให้ทางโครงการจัดสรรโรงเรียนรัฐบาลและครอบครัวอุปถัมภ์ให้ในราคาที่เหมาะสม โครงการนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีจุดประสงค์ในการไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวอังกฤษทั้งจากในห้องเรียนและได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอังกฤษอย่างใกล้ชิด รวมถึงการพัฒนาตัวเองในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น ภาษาอังกฤษ การแก้ไขปัญหา การฝึกการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตเพื่อความสำเร็จในอนาคต และเป็นบันไดสู่การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

เหตุผลที่นักเรียนเลือกโครงการนี้

 • ราคาย่อมเยาว์ โรงเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาเทียบเท่ากับทุกโรงเรียนในประเทศอังกฤษ
 • โครงการจะจัดโรงเรียนให้นักเรียนตามความสามารถและความสนใจของนักเรียน
 • นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้หลายสาขาวิชา เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสในการเลือกศึกษาต่อในระดับชั้นมหาวิทยาลัยได้หลายสาขา
 • นักเรียนสามารถเลือกเรียน A Levels, BTECs, GCSEs
 • อัตราส่วนของนักเรียนต่างชาติมีน้อยกว่านักเรียนชาติอังกฤษ ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาด้านภาษาอังกฤษได้เร็วยิ่งขึ้น
 • นักเรียนสามารถเรียนต่อปีต่อไปได้ในโรงเรียนเดิมจนจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย
 • ครอบครัวอุปถัมภ์จะอยู่ในเมืองขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ สะดวกต่อการใช้ชีวิตและเดินทาง
 • สามารถสมัครเข้าเรียนได้ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงปลายเดือนสิงหาคม หรือต้นเดือนมกราคม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. นักเรียนอายุระหว่าง 16-18 ปี
 2. ต้องมี IELTS for UKVI 0
 3. นักเรียนต้องได้เกรดทุกวิชาไม่ต่ำกว่า C
 4. นักเรียนที่ต้องการจะจบการศึกษา (A Level) จะต้องสมัครเรียนอย่างน้อย 2 ปี

UK State High Schools

โครงการเพื่อนักเรียนที่ต้องการเลือกโรงเรียนจากรายชื่อโรงเรียนคู่สัญญาของโครงการ นักเรียนสามารถเลือกโรงเรียน เลือกสถานที่ เลือกเมืองที่นักเรียนอยากเรียนและอาศัยอยู่ ทั้งทางตอนใต้ของเกาะอังกฤษที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหรือเมืองใหญ่ที่มีชื่อเสียง เพื่อนักเรียนจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีอย่างเต็มที่ และสนุกกับการใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถเลือกโรงเรียนที่มีสายการเรียนหรือกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ เช่น วิชาที่อยากเรียน กีฬาที่อยากเล่น ชมรมต่าง ๆ ศิลปะ ดนตรี และการแสดง เป็นต้น

เหตุผลที่นักเรียนเลือกโครงการนี้

 • สามารถเลือกสมัครเรียนได้หลายโรงเรียน
 • สามารถเลือกสาขาวิชาที่อยากเรียนได้เอง
 • สามารถเลือกเมืองที่ต้องการไปเรียนได้
 • สามารถเรียนต่อได้โรงเรียนเดิมจนจบมัธยมปลาย
 • โรงเรียนจะช่วยเรื่องการยื่น UCAS เพื่อสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ
 • สามารถสมัครเข้าเรียนได้ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงปลายเดือนสิงหาคม หรือต้นเดือนมกราคม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. นักเรียนอายุระหว่าง 16-18 ปี
 2. ผลการสอบ IELTS for UKVI 5.5 (UKVI SELT EXAM)
 3. ผลการเรียน 2 ปีที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า B ในทุกวิชา
 4. นักเรียนที่ต้องการจะจบการศึกษา (A Level) จะต้องสมัครเรียนอย่างน้อย 2 ปี

UK Private Boarding Schools

โรงเรียนประจำในประเทศอังกฤษเป็นที่นิยมและมีระบบการศึกษา สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีมาก โรงเรียนประจำอังกฤษจะมุ่งเน้นเรื่องการศึกษาเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย   นักเรียนต่างชาติมักเลือกเรียนโรงเรียนประจำในประเทศอังกฤษจนจบการศึกษามัธยมปลาย (A Level or IB) และได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง นอกจากเรื่องการมุ่งเน้นด้านศึกษา โรงเรียนประจำยังแตกต่างจากโรงเรียนมัธยมทั่ว ๆ ไปในเรื่องการให้เลือกวิชาเรียนสายอาชีพ และการจัดขนาดห้องเรียนเล็กเพื่อสะดวกต่อการดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และนักเรียนมีโอกาสมากขึ้นในการปฏิบัติหรือออกความคิดเห็น

โรงเรียนประจำเปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 11 ปี จนถึง 18 ปี มีวิชาเรียนและกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเข้าร่วมตามความสนใจ เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ การแสดง และอีกมากมาย โรงเรียนประจำส่วนใหญ่จะตั้งอยู่นอกเมืองในพื้นที่ที่กว้างขวาง ปลอดภัย แล้วเอื้อต่อการเรียน กิจกรรม และการพักผ่อนของนักเรียน

UK Private Days School

โรงเรียนเอกชนอังกฤษเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม ทั้งเรื่องการเรียนและ ครอบครัวอุปถัมภ์ นักเรียนสามารถเลือกโรงเรียน เลือกเมือง เลือกวิชาเรียน หรือกิจกรรมได้ตามความสนใจของนักเรียน รวมถึงเลือกโรงเรียนในเมืองใหญ่ ๆ หรือเมืองลอนดอน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ทางโครงการจะจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ที่อาศัยอยู่ห่างจากโรงเรียนไม่เกิน 45 นาที และจะดูแลเรื่องจัดหาอาหารให้นักเรียน ดังนี้

 • ครอบครัวอุปถัมภ์จะดูแลเรื่องต่าง ๆ ของนักเรียนรวมถึงเตรียมอาหารมื้อเช้าและเย็นให้นักเรียนในวันจันทร์ – ศุกร์และดูแลเรื่องอาหารของนักเรียนทั้ง 3 มื้อในวันหยุดสุดสัปดาห์
 • นักเรียนมีอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้ในวันจันทร์ – วันศุกร์

การดูแลจากโครงการ

ทางโครงการมีมาตรการการดูแลนักเรียนที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้นักเรียนวางใจได้ว่านักเรียนจะได้รับการดูแลที่ดีตั้งแต่ก่อนเดินทางจนกระทั้งจบโครงการ นักเรียนจะมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดูแลนักเรียนในช่วงเวลาที่นักเรียนอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษ

เจ้าหน้าทีท้องถิ่นจะช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียน และเรื่องอื่น ๆ ตามที่นักเรียนต้องการ และในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ทางโครงการมีโทรศัพท์สายด่วนที่นักเรียนและผู้ปกครองสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ครอบครัวอุปถัมภ์

ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่ต้อนรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกและครอบครัวชาวอังกฤษมีวัฒนธรรมการเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนต่างชาติมาอย่างยาวนาน ครอบครัวอุปถัมภ์มีหลากหลายพื้นที่ ทั้งอาศัยอยู่ในเมือง ชานเมือง อยู่แบบอพาร์ทเม้น บ้าน ทั้งอยู่เป็นครอบครัวแบบพ่อ แม่ ลูก และแบบอยู่คนเดียว หรืออยู่กับแค่คู่สามี ภรรยา บางครอบครัวอาจมีสัตว์เลี้ยง บางครอบครัวไม่มี  ครอบครัวอุปถัมภ์ของโครงการมีหลากหลายขนาด หลากหลายรูปแบบ แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกครอบครัวจะมีเหมือนกันคือพวกเขาชอบเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ และมีความพร้อมที่จะดูแลนักเรียนต่างชาติเสมือนสมาชิกในครอบครัว และมอบประสบการณ์ดีๆให้กับนักเรียนทุกคน

ทางโครงการมีความต้องการให้นักเรียนที่เข่าร่วมโครงการทุกคนได้รับประสบการณ์การเรียนต่างประเทศที่ยอดเยี่ยม นักเรียนทุกคนจะได้อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และอาจมีนักเรียนจากประเทศอื่นอาศัยอยู่ด้วย 1 ถึง 2 คน แล้วแต่ขนาดของที่อยู่อาศัย และนักเรียนจะต้องพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวอุปถัมภ์

เนื่องจากนักเรียนจะได้อาศัยอยู่กับครอบครัวชาวอังกฤษ นักเรียนจะได้รับประสบการณ์วัฒนธรรมแบบอังกฤษอย่างแท้จริง ครอบครัวอุปถัมภ์จะช่วยแนะนำและบอกเล่าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ และช่วยนักเรียนในการปรับตัวกับสังคมอังกฤษได้มากขึ้น นักเรียนจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองด้านภาษาอังกฤษ ด้านประสบการณ์ชีวิต มุมมอง และได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชาวอังกฤษที่จะกลายเป็นครอบครัวของนักเรียน ไม่ใช่แค่ปีที่นักเรียนอาศัยอยู่ แต่อาจจะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวของนักเรียนตลอดไป

ครอบครัวอุปถัมภ์จะดูแลนักเรียนอย่างไร

เมื่อนักเรียนได้รับการตอบรับเข้ามาเป็นนักเรียนในโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการจะจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้นักเรียนซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้ในหลากหลายพื้นที่ นักเรียนสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้โดย การเดิน ปั่นจักรยาน โดยสารรถประจำทาง หรือรถยนต์ส่วนตัวของครอบครัวอุปถัมภ์ในบ้านของครอบครัวอุปถัมภ์ นักเรียนอาจจะมีห้องนอนส่วนตัว หรืออาจจะเป็นห้องนอนที่ต้องอยู่ร่วมกับนักเรียนอีกชาติหนึ่ง แต่นักเรียนจะมีเตียงเป็นของตนเอง พื้นที่สำหรับทบทวนบทเรียนหรือทำการบ้าน ตู้เสื้อผ้า และพื้นที่ว่างสำหรับวางของอื่น ๆ นักเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์จะใช้เวลาว่างร่วมกัน เช่น รับประทานอาหาร สนทนา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในครอบครัว รวมถึงการออกไปท่องเที่ยวในวันหยุด หรือออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านครอบครัวอุปถัมภ์จะช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษได้ ช่วยในการฝึกฝนภาษาอังกฤษของนักเรียน สอนนักเรียนเรื่องวัฒนธรรม อาหาร และประเพณีต่าง ๆ ตอบคำถามนักเรียนและช่วยเหลือหากนักเรียนป่วยหรือไม่สบาย เป็นต้น

รายละเอียดค่าธรรมเนียมโครงการ

ค่าธรรมเนียมโครงการ รวมถึง
 • ค่าเทอมโรงเรียนรัฐบาลในประเทศอังกฤษ 1 ปีการศึกษา
 • การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family)
 • การเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ทั้งก่อนการเดินทางและเมื่อไปถึงปลายทาง
 • เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดูแลนักเรียนในพื้นที่ที่นักเรียนอาศัยอยู่
 • รายงานความเป็นอยู่ของนักเรียนประจำเดือนที่จะส่งให้ผู้ปกครองช่วงที่น้องศึกษาอยู่ต่างประเทศ
 • เอกสารต่าง ๆ ที่นักเรียนต้องใช้ระหว่างเดินทางหรือระหว่างอาศัยอยู่ต่างประเทศ
 • บริการรับ – ส่ง ระหว่างสนามบินและบ้านของครอบครัวอุปถัมภ์
ค่าธรรมเนียมโครงการฯ ไม่ได้รวม
 • ค่าใช้จ่ายในการไป – กลับ ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
 • กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีค่าใช้จ่ายและนักเรียนอยากเข้าร่วม
 • ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและประกันการท่องเที่ยว
 • เอกสารต่าง ๆ ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรับรองเอกสาร
 • ค่าสมัครสอบ IELTS for UKVI
 • วีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ

UK

UK