University Scholarship Program

โครงการทุนระดับมหาวิทยาลัยในอเมริกา

โครงการ The University Scholarship Program

ทางโครงการฯ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทางโครงการฯ สามารถมอบทุนการศึกษาสูงสุดถึง 60% ของค่าเล่าเรียนทั้งหมด รวมไปถึงค่าที่พักและอาหาร ของมหาวิทยาลัย

มากกว่า 100 แห่งในสหรัฐอเมริกา หรือกว่า 200 สาขาวิชาเรียน

ประสบการณ์คุณภาพจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอันดับท็อป 100

นักเรียนสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านวิชาการได้อย่างเต็มที่ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพ ทางโครงการฯ ได้คัดสรรวิทยาลัยที่ดีที่สุด ด้วยการพิจารณาจากความสนใจในสาขาวิชาเรียนของนักเรียน สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ขนาดของวิทยาลัย การกีฬา และอื่นๆ ตามความต้องการรายบุคคล

นอกจากนี้ นักเรียนที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอเมริกันจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าทำงานกับบริษัทอเมริกันเป็นระยะเวลา 12-18 เดือน นับเป็นใบเบิกทางสู่อนาคตอันก้าวหน้าที่ยากจะหาได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

โครงการฯ นี้ เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง (ทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ) มีเกรดเฉลี่ยรวมขั้นต่ำ 2.7 หรือไม่ต่ำกว่า 2.5 พร้อมใบแจ้งผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (Transcripts) ตั้งแต่ระดับชั้น ม.4-ม.6 มีคะแนน TOEFL ขั้นต่ำ 79 หรือไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน รวมถึงผลสอบ SAT (ถ้ามี)
*หมายเหตุ นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ TOEFL ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อาจมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอรับทุนอื่นๆ ได้ แต่นักเรียนอาจต้องมีคุณสมบัติในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม และในกรณีส่วนใหญ่ นักเรียนจะสามารถใช้ยื่นผลสอบ IELTS, SAT และ ACT แทนได้

ชีวิตมหาวิทยาลัยในต่างแดน

ความอิสระที่ปลอดภัย คือใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังที่สองที่นักเรียนได้เลือกเอง โดยทางโครงการฯ จะนำเสนอที่พักใน มหาวิทยาลัยและโฮมสเตย์ให้กับนักเรียนในบางมหาวิทยาลัย ด้วยความใส่ใจและระมัดระวังอย่างสูงสุด

ขั้นตอนการดำเนินงาน
รายละเอียด
 1. นักเรียนส่งใบสมัครเริ่มต้น Pre-application Form โดยระบุความต้องการ, ประวัติส่วนตัว และประวัติทางการศึกษา
 2. หลังจากพิจารณาใบสมัครในข้อที่ 1 ทางโครงการฯ จะแจ้งให้นักเรียนทราบว่านักเรียนมีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมโครงการ The University Scholarship Program หรือไม่ หากนักเรียนมีคุณสมบัติครบถ้วนในการยื่นขอรับทุนในโครงการฯ นักเรียนต้องชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเริ่มต้น เพื่อให้ทางโครงการฯ ดำเนินเรื่องยื่นขอรับทุนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ตอบรับใบสมัครของนักเรียน
 3. นักเรียนจะได้รับการเสนอทุนการศึกษาสูงสุด 5 ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 5 มหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และ 2-3 ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในระดับปริญญาโท ซึ่งนักเรียนจะได้รับการตอบรับสำหรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ นั้นล่วงหน้าแล้ว ณ วันที่มหาวิทยาลัยทั้งหมดนั้นเสนอทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน (Pre-Acceptance)
 4. นักเรียนมีเวลาประมาณ 10 วัน (หรือน้อยกว่า 10 วัน ขึ้นอยู่กับ deadline ของแต่ละมหาวิทยาลัย) ในการเลือกหนึ่งในสถาบันที่นักเรียนได้รับการเสนอทุนการศึกษา และเป็นสถาบันที่นักเรียนอยากเข้าศึกษามากที่สุด และตอบกลับมายังโครงการฯ
 5. นักเรียนชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ ในส่วนที่ 1 (ตามเอกสารใบแจ้งหนี้ invoice) เพื่อเป็นการยืนยันการขอรับทุนจากมหาวิทยาลัย และรักษาทุนการศึกษาที่ได้รับการเสนอให้นั้นไว้ จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนอย่างเต็มรูปแบบกับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนได้ทำการเลือกไว้นั้น ซึ่งได้แก่ การส่งเอกสารสำคัญต่างๆให้กับทางมหาวิทยาลัย ดังนี้
  • University specific application form
  • Certified original copy of high school diploma (English Version) / or a letter from the high school (for the last year student)
  • Certified official high school transcripts for all 4 years of high school (English version)
  • Official English score sent directly from testing center to the university
  • At least 2 letters of recommendation in English form teachers, coach or mentor
  • Personal statement/ or essay in English
  • Affidavit of Financial Support with official bank letter certifying sufficient funds for full academic year
  • Copy of Passport
  • Any other documents required by the chosen university
 6. ทางมหาวิทยาลัยจะออกเอกสารใบตอบรับการเข้าเรียน (Official acceptance letter), จดหมายแจ้งทุนการศึกษา (Scholarship award letter) และเอกสาร 1-20 อย่างเป็นทางการให้กับนักเรียน
 7. นักเรียนชำระค่าธรรมเนียมเรียนที่เหลือทั้งหมดให้กับทางโครงการฯ (ขั้นตอนนี้จะครอบคลุมไปถึงเรื่องการเลือกที่พัก, การกรอกเอกสารเกี่ยวกับสุขภาพ และการเลือกวิชาเรียน)
 8. นักเรียนเข้าสู่กระบวนการยื่นขอวีซ่า ณ สถานฑูตอเมริกาในประเทศไทย

*หมายเหตุ ทางโครงการฯ อาจไม่ได้ให้นักเรียนเลือกมหาวิทยาลัยที่นักเรียนต้องการจะเข้าศึกษาได้ แต่ทางโครงการฯ จะทำการพิจารณาจากผลการเรียน, ผลคะแนนสอบ TOEFL และความต้องการของนักเรียน (เช่น งบประมาณ, สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาที่ต้องการเลือกเรียน เป็นต้น) จากนั้นทางโครงการฯ จะทำการแนะนำมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมที่สุดให้กับนักเรียน