โครงการทุนมัธยม

ISTUDY EDUCATION CO., LTD.
จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนไทยได้เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมปลายในต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ปี การศึกษา (หรือ 10 เดือนโดยประมาณ) เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่างคนต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม และก่อให้เกิดสันติสุข ในทุกประเทศทั่วโลก
เมื่อครบระยะเวลาทุนฯ 1 ปีการศึกษา (หรือ 10 เดือนโดยประมาณ) นักเรียนสามารถกลับมาเทียบชั้นตามหลักการ และกฎระเบียบของแต่ละโรงเรียน

บางคนมองสิ่งหนึ่งว่าเป็นความทุกข์ แต่บางคนมองสิ่งเดียวกันว่าเป็นความสุขซึ่งความคิดต่าง ๆ เหล่านี้มาจากพื้นฐานการเลี้ยงดูให้เติบโตมาในแต่ละครอบครัวนั้นต่างกันนั่นเอง

เราติดตามและช่วยเหลือประสานงานระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานใหญ่ในต่างประเทศของเรา โดยมุ่งหวังว่านักเรียนของเราจะได้เรียนรู้ชีวิตด้วยตนเอง หัดรู้จักการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ยอมรับความแตกต่างจากการอยู่ร่วมกับนักเรียน และผู้คนพลเมืองของประเทศที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับประเทศไทย

ทุกย่างก้าวไม่จำเป็นต้องสวยงาม
เหมือนเดินบนทางที่ปูด้วยกลีบกุหลาบ

ปัญหาที่ต้องพบเจอ เหตุการณ์เฉพาะหน้าที่คาดไม่ถึง
การโต้ตอบของเรากับสิ่งใหม่ ๆ รอบตัว ความสุข ความทุกข์ที่จะได้พบเจอ
ระหว่างทางเดินของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่สุดท้าย
ทุกอย่างจะกลายเป็นประสบการณ์ที่ดีที่หาได้ยากในครั้งหนึ่งของชีวิตของทุกคน
และประสบการณ์นั้นจะสอนให้คุณโตขึ้นมีทัศนคติ และความคิดที่กว้างไกลขึ้น
ซึ่งนั่นจะนำคุณไปหาอนาคตที่ดีขึ้นด้วยตัวคุณเอง

“สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำมาอย่างต่อเนื่อง
คือการดูแลนักเรียนของเรา
ตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิต และเรียนในต่างประเทศ“

จากประสบการณ์การทำงานร่วมกันของทีมงานบนพื้นฐานของความตั้งใจดี

ในการส่งมอบ “โอกาสทางการศึกษา” ให้แก่นักเรียน นักศึกษาไทยและผู้ที่จบการศึกษามากว่า 30 ปี เพื่อให้นักเรียนของเราได้เดินทางไปเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เหมาะสมและตรงกับจุดประสงค์ของการเรียนในต่างประเทศโดยแท้จริงและไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์เนื่องจากการวางแผนที่ดีและการได้รับคำแนะนำ และการเตรียมความพร้อมที่ดีก่อนการเดินทาง

เราดูแลนักเรียนของเรา ตั้งแต่การแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมกับแต่ละคน ดำเนินการสมัครเรียน การจัดการด้านที่พักอาศัยที่ปลอดภัยใกล้กับสถานที่เรียน การยื่นขอวีซ่าอย่างมืออาชีพ การจัดจองตั๋วเดินทางในเส้นทางที่นักเรียนของเราเดินทางได้ง่ายและปลอดภัยที่สุด การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลก่อนการเดินทางและส่งมอบเอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลสำคัญในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ