สอบชิงทุน 1 ปีการศึกษา

เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.50
ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-5 หรือเทียบเท่า
อายุระหว่าง 14-17 ปี (ณ) วันที่สมัคร

โครงการซัมเมอร์ 3 สัปดาห์

ไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ
ไม่จำกัดระดับภาษา ไม่ต้องแสดงผลการเรียน
อายุระหว่าง 10-17 ปี (ณ) วันที่สมัคร

สมัครได้เลย
ไม่ต้องใช้คะแนนสอบ

CANADA WITH ESL SUPPORT

เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.50
ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-5 หรือเทียบเท่า
อายุระหว่าง 14-17 ปี (ณ) วันที่สมัคร

สมัครได้เลย
ไม่ต้องใช้คะแนนสอบ

โครงการในระดับมหาวิทยาลัย

University Pathways
โปรแกรมศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

WORK AND TRAVEL PROGRAM

Work and Travel Program
หารายได้ในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกกฎหมาย
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มใบสมัคร
【 CANADA WITH ESL SUPPORT 】

เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.50
ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-5 หรือเทียบเท่า
อายุระหว่าง 14-17 ปี (ณ) วันที่สมัคร

สมัครได้เลย
ไม่ต้องใช้คะแนนสอบ