คำถามที่พบบ่อย

โครงการฯ ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปีแล้ว ปกติจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามสื่อโฆษณาใด ๆ โครงการทุนฯ จะดำเนินการจัดสอบเฉพาะภายในโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้ติดต่อประสานงานในแต่ละฝ่ายของโรงเรียนต่าง ๆ แล้วเท่านั้น และจะเปิดโอกาสการสอบ 1 ครั้งต่อปีให้กับนักเรียนผู้สนใจ ส่วนนักเรียนจากโรงเรียนที่ไม่สามารถเอื้ออำนวยความสะดวกด้านสถานที่สอบภายในโรงเรียนได้ ทางโครงการทุนฯ จะจัดสอบให้ ณ ศูนย์สอบกลางกรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฏาคม ของทุกปี

นอกเหนือจากโครงการทุนมัธยมรัฐบาลอเมริกันที่ทาง iStudy Education ดำเนินงานจัดสรรทุนรัฐบาลอเมริกันให้กับนักเรียนไทยจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อเป็นโอกาสทางการศึกษา ให้กับนักเรียนในการได้รับสิทธิ์ให้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลอเมริกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย iStudy Education ยังดำเนินงานด้านการศึกษาดังต่อไปนี้

 

iStudy Education ดำเนินการจัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานสากลของประเทศอเมริกา) ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนที่สนใจทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นประโยชน์กับโรงเรียนในการรู้ระดับความสามารถของนักเรียน และนำไปพัฒนาการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น
iStudy Education เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งมีทั้งการเรียนภาษาเพื่อการเรียนต่อในต่างประเทศ เพื่อการทำงานในสายอาชีพ เพื่อการเตรียมตัวสอบข้อสอบ TOEFL , SAT และ IELTS และเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน (สำหรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป) มีทั้งการเรียนเป็นกลุ่ม และการเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา


iStudy ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ และครบวงจร อาทิเช่น โครงการ Exchange Student, Work & Travel, Short term, Summer Intercultural Program etc.

 

iStudy Education ตั้งอยู่ที่ 7 Fortune Town Tower, Education Zone(Room X03-11), Ratchadapisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400

ทางมหาวิทยาลัย รวมถึงโรงเรียนที่ดำเนินงานการจัดสอบภายในโรงเรียนนั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับทางโครงการทุนฯ iStudy Education เพียงแต่เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนในการสอบ และการประชุมที่มีจำนวนนักเรียนเข้าสอบ และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากเท่านั้น

 

ทางโครงการทุนฯ ดำเนินงานการดูแลโครงการฯ นี้เป็นเอกเทศ เนื่องด้วยเป็นโครงการฯ ที่นักเรียน และผู้ปกครองต้องได้รับข้อมูล และการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ จากทางสถาบันตลอดระยะเวลาทั้งก่อนเดินทาง (เป็นเวลา 1 ปีก่อนเดินทาง) และในระหว่างที่นักเรียนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการทุนฯ ในต่างประเทศ (เป็นเวลา 10 เดือน หรือ 1 ปีการศึกษาของระบบการเรียนในโรงเรียนรัฐบาลอเมริกัน และในโรงเรียนเอกชน) ดังนั้นการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการทุนฯ ขอให้เป็นวิจารณญาณ และการตัดสินใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และญาติผู้เกี่ยวข้องเองทั้งสิ้น ทางโครงการทุนฯ จึงได้จัดการประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการฯโดยละเอียด และเป็นข้อบังคับที่ผู้ปกครอง และนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการทุนฯ ต้องเข้ารับฟังข้อมูลโดยละเอียดด้วยตนเอง ก่อนการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ

เนื่องด้วยโครงการทุนฯ นี้อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลอเมริกัน และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาในการอนุญาตให้ออกวีซ่าให้กับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งทางการเมืองของประเทศอเมริกา ในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนทั่วโลกได้ไปเรียนในโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนของประเทศอเมริกา เพื่อวัตถุประสงค์หลัก ในการแลกเปลี่ยนทางด้านภาษา และวัฒนธรรมซึ่งกัน และกัน ดังนั้นทางรัฐบาลอเมริกันจึงมีทุนช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 70% ให้กับนักเรียนที่ต้องสอบผ่านข้อสอบทุนเท่านั้น และให้นักเรียนจ่ายค่าธรรมเนียมทุนสมทบสำหรับการเข้าร่วมโครงการฯ เพียง 30% ของค่าใช้จ่ายในการเรียนในประเทศอเมริกา ทางโครงการฯ นี้จึงได้ชื่อว่า เป็นโครงการทุน และเป็นโครงการเดียวในสถาบัน iStudy Education ที่สามารถจัดสรรทุนให้กับนักเรียนได้ (เฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น)

เนื่องด้วยทางสำนักงานใหญ่โครงการฯ ในต่างประเทศต้องมีการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ อาทิ การตรวจสอบประวัติการงาน การเงิน และประวัติอาชญากรรมย้อนหลัง 10 ปีของผู้ที่เป็นโฮสแฟมิลี่ของโครงการฯ ทุกปี ทั้งโฮสใหม่ และโฮสเดิมของโครงการฯ อีกทั้งการดำเนินงานในการคัดเลือกโฮสแฟมิลี่ซึ่งมิใช่การคัดเลือกเพียงแค่ 1 โฮส และจัดให้นักเรียนแต่ละคนได้ในทันที (เนื่องด้วยโฮสแฟมิลี่เป็นโฮสอาสาสมัคร และไม่สามารถรับเงินจากนักเรียนได้ หากแสดงความจำนงในการตอบรับนักเรียนเป็นลูกอุปถัมภ์ชั่วคราว 1 ปีการศึกษาได้เท่านั้น)

 

อีกทั้งยังมีการดำเนินงานในการจัดหา และลงทะเบียนเรียนให้กับนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลให้เรียบร้อย ก่อนนักเรียนออกเดินทาง (ซึ่งโรงเรียนรัฐบาลจะรับนักเรียนทุนจากประเทศต่างๆ ที่ต่างเชื้อชาติกัน 5 ประเทศได้เพียง 5 คนต่อ 1 โรงเรียนเท่านั้น) ดังนั้น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เป็นผู้ดำเนินงานต่างๆ ข้างต้น จะต้องดำเนินงานนานเป็นระยะเวลาหนึ่งกว่าจะทำเรื่องทุกขั้นตอนให้นักเรียน 1 คนได้ครบถ้วน และเจ้าหน้าที่จะต้องนำเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงานต่างๆ เหล่านั้นมาทำเรื่องขอเงินคืนจากทางโครงการฯ ตามจริง (เพราะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเหล่านี้ เป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเช่นเดียวกัน) นี่เป็นกฎหนึ่งกฎที่ทางโครงการทุนฯ ต้องปฏิบัติตาม คือการไม่ยุ่งเกี่ยวกันทางการเงินระหว่างโฮส และนักเรียนและเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร เพื่อรักษามาตรฐานการดำเนินงานโครงการต่อเนื่องในแต่ละปี มิฉะนั้นทางองค์กรที่ดูแลมาตรฐานทางการศึกษา ของประเทศอเมริกาจะคัดชื่อของโครงการทุนฯ ออกในการตรวจสอบในแต่ละปี และรัฐบาลอเมริกันจะไม่จัดสรรโควต้ามาให้กับทางโครงการฯ ที่ถูกคัดชื่อออกนั้น

 

นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกในการดูแลและประสานงาน ใหกับน้องนักเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาตลอด 1 ปีการศึกษา

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยการใช้ข้อสอบที่ออกโดยองค์กร ETS ผู้ออกข้อสอบ TOEFL เพื่อใช้วัดระดับภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งโครงการ iStudy Education จะจัดดำเนินการสอบให้กับนักเรียน และโรงเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในทุกๆ ปีเพื่อให้โรงเรียนรับทราบระดับภาษาอังกฤษ และ/หรือนำไปปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยของเราอย่างต่อเนื่อง

 

โครงการฯ มิได้ต้องการได้รายได้ใดๆ หรือ ทำธุรกิจกับนักเรียนในการเก็บค่าสมัครสอบ จึงยึดถือแนวทางนี้เป็นนโยบายในการทำงานมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการทุนฯ ซึ่งเรามองว่าเป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ดำเนินงานโครงการทุนฯ นี้

การดำเนินงานในการคัดเลือกโฮสต์แฟมิลี และลงทะเบียนเรียนในโรงเรียน เป็นหน้าที่หลักของทางสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูง ในการคัดเลือกโฮสต์แฟมิลีให้เหมาะกับไฟล์ชุดใบสมัครของนักเรียนแต่ละคน เท่ากับว่าเจ้าหน้าที่เป็นผู้คัดเลือกโฮสต์แฟมิลีให้กับนักเรียนด้วยความชำนาญ และประสบการณ์ที่ยาวนานแล้ว นักเรียน และแม้กระทั่งโครงการทุนฯ iStudy Education เอง ก็ไม่สามารถเลือกรัฐ เลือกเมือง หรือ เลือกโฮสต์แฟมิลีได้เช่นกัน

 

อย่างไรก็ดี ยกเว้นเฉพาะนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุนฯ ในโรงเรียนรัฐบาลแคนาดาเท่านั้น นักเรียนจึงจะมีสิทธิ์เลือกรัฐตามที่ทางโครงการฯ มีกำหนดไว้ให้ได้ 3 รัฐ เนื่องจากเป็นส่วนงานอีกส่วนงานหนึ่งที่มีขั้นตอน และกฎระเบียบในการดำเนินงานแตกต่างจากโครงการทุนฯ

ทางโครงการทุนฯ ต้องการให้ทั้งผู้ปกครอง และนักเรียนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนโดยละเอียด จากการบรรยายในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ข้อมูลในทุกด้านเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการทุนฯ ก่อนตัดสินใจยื่นขอรับทุน เนื่องด้วยการเข้าร่วมโครงการทุนฯ นี้ ไม่ใช่ธุรกิจหรือการทำการค้าใดๆ ทางโครงการฯ ดำเนินงานเสมือนหนึ่งเป็นโรงเรียน ให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ดังนั้นนักเรียน และผู้ปกครองที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเข้าใจหลักการ และข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับ และต้องอยู่ในกฎระเบียบการเข้าร่วมโครงการทุนฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จนกระทั่งวันที่นักเรียนเดินทางไปเรียน และกลับมาเรียนต่อในประเทศไทย ทั้งผู้ปกครอง นักเรียน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ยังคงต้องติดต่อประสานงาน ช่วยเหลือซึ่งกัน และกันเพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการทุนฯ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลากว่า 2 ปี (ทั้งก่อนเดินทาง และระหว่างที่นักเรียนเรียนอยู่ในต่างประเทศ) ที่ต้องติดต่อประสานงานซึ่งกันและกัน

ในแต่ละปี รัฐบาลอเมริกันจะเป็นผู้จัดสรรจำนวนโควต้า ให้กับแต่ละองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการทุนฯ ในลักษณะเดียวกันนี้ ซึ่งจะมีจำนวนนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในแต่ละปีไม่เท่ากัน (ท่านจะได้รับข้อมูลนี้จากการบรรยายในที่ประชุม)

เมื่อนักเรียนลงทะเบียนยื่นขอรับทุน และเมื่อทางโครงการฯ ส่งผลสอบทั้งหมดพร้อมใบยืนยันการลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมลงทะเบียนไปยังสำนักงานใหญ่ในประเทศอเมริกา ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติที่ดี และพิจารณาผลคะแนนการสอบทุกข้อสอบ (ซึ่งทางโครงการฯ จะส่งเอกสารทั้งหมดดังกล่าวทุกวันที่มีการลงทะเบียนจนกระทั่งวันสุดท้ายที่ทางโครงการฯ กำหนดการรับลงทะเบียนไว้ไปยังสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ ดังนั้นนักเรียนที่ลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกก่อน แต่มิได้หมายความว่านักเรียนที่ลงทะเบียนก่อนจะได้สิทธิ์ขาดในทันที ที่ต้องได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนในโครงการฯ แน่นอน นักเรียนที่ลงทะเบียนทีหลังแต่อาจมีคุณสมบัติ หรือทัศนคติการเขียนบทความหรือการตอบสัมภาษณ์ที่ดีกว่า อาจจะได้รับเลขหมายประจำตัวนักเรียนทุน หรือก็คือได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนในโครงการฯอย่างเป็นทางการก็ได้ (หรืออีกนัยหนึ่งคือนักเรียนที่ลงทะเบียนก่อน ทางโครงการฯ ก็จะต้องทำการส่งเอกสารของนักเรียนไปในแต่ละวัน จะแค่มีโอกาสมากกว่านักเรียนที่ลงทะเบียนทีหลังเท่านั้น)

 

อย่างไรก็ดี หากนักเรียนไม่ได้รับคัดเลือกหลังจากลงทะเบียนยื่นขอรับทุน ภายใน 3 – 4 อาทิตย์ นักเรียน และผู้ปกครองจะมีทางเลือกดังนี้

 

1.หากทางสำนักงานใหญ่โครงการฯ ไม่สามารถจัดสรรโควต้าส่วนกลางเพิ่มเติมให้ได้ ทางสำนักงานใหญ่จะแจ้ง เลขที่นักเรียนทุนที่เป็นโควต้าสำรอง และให้นักเรียนรอโควต้าส่วนกลางเพิ่มเติม จนกระทั่งวันที่ทางสำนักงานใหญ่โครงการฯในต่างประเทศปิดกำหนดรับเอกสารชุดใบสมัครของนักเรียน (ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาประมาณเดือนมกราคม – มีนาคมของปีถัดไป) และหากไม่มีโควต้าส่วนกลางจัดสรรให้ได้ภายในช่วงเวลาดังกล่าว ทางโครงการฯจะคืนเงินเต็มจำนวนที่ลงทะเบียนไว้
2.หากนักเรียนไม่ต้องการตอบรับเลขที่นักเรียนทุนที่เป็นโควต้าสำรอง เมื่อทางโครงการฯ ชี้แจงไปให้ท่านทางไปรษณีย์ (คือ นักเรียนไม่ต้องการรอโควต้าตัวจริง) ทางโครงการฯ ยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนที่ลงทะเบียนไว้
หมายเหตุ : แต่ทางโครงการทุนฯ จะไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมลงทะเบียนยื่นขอรับทุนให้ได้ในกรณีที่นักเรียนลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ไว้ และได้รับการพิจารณาคัดเลือก และได้รับเลขหมายประจำตัวนักเรียนทุน แล้วนักเรียนเปลี่ยนใจที่จะไม่เข้าร่วมโครงการทุนฯ โดยไม่ใช่เหตุผลทางการแพทย์ คือ สุขภาพที่ไม่พร้อม ซึ่งทำให้นักเรียนเดินทางไม่ได้ เพราะการจองเอกสารสิทธิ์จะจองเป็นชื่อน้องนักเรียนแต่ละคนซึ่งไม่สามารถที่จะโอนสิทธิ์แทนกันได้ นั่นหมายความว่ากรณีที่น้องนักเรียนยกเลิก เอกสารสิทธิ์นั้นก็จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป และต้องส่งโควต้านั้นกลับคืนให้กับสำนักงานจัดสรรโควต้าส่วนกลางของรัฐบาลอเมริกันในทันที

ทางโครงการทุนฯ จะเปิดรับลงทะเบียนยื่นขอรับทุนหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลงในวันประชุมเท่านั้น หากนักเรียนมีเหตุจำเป็นที่ต้องกลับบ้านจริงๆ แต่ต้องการลงทะเบียนยื่นขอรับทุน นักเรียนต้องอยู่ฟังการประชุมเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาการประชุมทั้งหมด นักเรียนจึงจะสามารถลงทะเบียนยื่นขอรับทุนได้ โดยนักเรียนสามารถแฟกซ์เอกสารยืนยันการขอรับทุน มาพร้อมกับหลักฐานการโอนเงิน และผลสอบที่ทางโครงการทุนฯ ได้ประกาศแจ้งไปนั้นเข้ามายังโครงการทุนฯ ที่เบอร์แฟกซ์ 02-642-0443 (ทางโครงการทุนฯ จะยึดวันที่ที่ลงในเอกสารยืนยันการโอนเงินเป็นวันที่ลงทะเบียน)

 

ท่านมีสิทธิ์ลงทะเบียนยื่นขอรับทุนได้จนถึงวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดมา (หรือตามวันที่ทางโครงการฯ จะระบุให้ทราบแน่นอนอีกครั้งในที่ประชุม)

ผู้ปกครองสามารถโอนเงินเข้าบัญชี iStudy Education ได้ ตามรายละเอียดในเล่มสีขาวหน้า 6 แต่ต้องไม่เกินกำหนดวันสุดท้ายของการลงทะเบียนยื่นขอรับทุน

 • หลังจากวันที่ลงทะเบียนยื่นขอรับทุน โดยประมาณ 3 – 4 อาทิตย์หลังจากนั้น ถ้านักเรียนได้รับคัดเลือก ทางโครงการทุนฯ จะโทรศัพท์แจ้งเลขที่ประจำตัวนักเรียนทุนเพื่อยืนยันการได้รับโควต้าที่แน่นอน (หากท่านมิได้ตอบรับ และยืนยันการรับทุนกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ และทางโครงการทุนฯไม่ได้รับการติดต่อกลับในวันถัดมา ทางโครงการฯ ใคร่ขออนุญาตถือว่า นักเรียนสละสิทธิ์การได้รับทุนนั้นไปโดยปริยาย) หลังจากนั้น ทางโครงการทุนฯ จะส่งเอกสารแจ้งการดำเนินงานต่างๆ และนัดหมายวันรับเอกสารสำหรับนักเรียนทุนของโครงการฯ ที่ได้รับคัดเลือกและยืนยันการรับทุนให้ทราบทางไปรษณีย์
 • ถ้าหากนักเรียนไม่ได้รับการคัดเลือก หรือ ไม่มีโควต้าส่วนกลางเพิ่มเติมจัดสรรให้ได้ ทางโครงการทุนฯ จะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการเป็นจดหมายทางไปรษณีย์ และจะคืนเงินที่ท่านลงทะเบียนไว้เต็มจำนวน (แต่หากเป็นกรณีการเปลี่ยนการตัดสินใจในขณะที่นักเรียนได้รับเลขที่ประจำตัวนักเรียนทุน ซึ่งเท่ากับได้รับการยืนยันการได้โควต้าที่แน่นอนแล้วนั้น นักเรียนจะไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนยื่นขอรับทุนคืนตามเงื่อนไขที่ได้ชี้แจงแล้วข้างต้น

 •  ค่าเทอมโรงเรียนรัฐบาลในประเทศอังกฤษ 1 ปีการศึกษา
 • การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family)
 • การเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ทั้งก่อนการเดินทางและเมื่อไปถึงปลายทาง
 • เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดูแลนักเรียนในพื้นที่ที่นักเรียนอาศัยอยู่
 • รายงานความเป็นอยู่ของนักเรียนประจำเดือนที่จะส่งให้ผู้ปกครองช่วงที่น้องศึกษาอยู่ต่างประเทศ
 • เอกสารต่าง ๆ ที่นักเรียนต้องใช้ระหว่างเดินทางหรือระหว่างอาศัยอยู่ต่างประเทศ
 • บริการรับ – ส่ง ระหว่างสนามบินและบ้านของครอบครัวอุปถัมภ์

 • ค่ายสามัคคีสัมพันธ์สำหรับนักเรียนทุน
 • การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

 • นำเสนอหลักสูตรการเรียนต่อเนื่องในต่างประเทศทั้งในระดับมัธยมปลาย และระดับมหาวิทยาลัย
 • การดูแลพิเศษสำหรับผู้ปกครอง ทั้งเรื่องการขอวีซ่าท่องเที่ยว และการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อไปเยี่ยมนักเรียนกรณีจบโครงการ
  (ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องการ)

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทาง ไป – กลับ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ณ สถานทูตแคนาดาในประเทศไทย)