คำถามที่พบบ่อย

  • ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป – กลับ
  • ค่าเล่าเรียน
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า และการดำเนินการยื่นขอวีซ่า
  • ค่าธรรมเนียมที่พักอาศัยในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์ (โฮสต์แฟมิลี)
  • ค่าธรรมเนียมการทัศนศึกษา ณ สถานที่ท่องเที่ยวตามตารางกิจกรรม
  • ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุระหว่างประเทศ

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน