คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตร International Foundation Year (IFY)

หากนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ใช่ระบบของอังกฤษและ / หรือในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องเรียนหลักสูตร Foundation เพื่อสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยต่อไป

เรียนเช่นเดียวกับหลักสูตร A Level โดยเลือกเรียน 3 วิชา และวิชาที่เลือกเรียนจะต้องสอดคล้องกับสาขาที่จะเลือกเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และนักเรียนจะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ EAP หากภาษาอังกฤษของนักเรียนยังไม่ถึงระดับที่จะยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ เสริมทักษะ ด้านการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะ โดยเฉพาะการเขียนรายงานเชิงวิชาการที่จำเป็นต้องใช้ในมหาวิทยาลัย

หลักสูตรนี้จะเหมือนการเรียนในโรงเรียน นักเรียนจะต้องเรียนและสอบให้ผ่าน โดยการให้คะแนนจะมีทั้งแบบเก็บคะแนนระหว่างเรียน และคะแนนสอบ โดย 20% ประเมินจากรายงาน และ 80% จากการสอบ การประเมินทั้งหมดจะถูกกำหนดและควบคุมโดยศูนย์ใหญ่ในประเทศอังกฤษ

นักเรียนสามารถเลือกเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้มากถึง 1,000 สาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย และการจัดการ ทางโครงการรับประกันว่าด้วยวุฒิการศึกษานี้ นักเรียนจะได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยโดยติดเงื่อนไข 2 แห่ง และรับประกันการรับเข้าศึกษาต่ออย่างแน่นอน 1 แห่ง

.

หลักสูตรนี้ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก สามารถค้นหาข้อมูลหลักสูตรและมหาวิทยาลัยได้ตามลิงค์นี้ https://www.ncuk.ac.uk/ncuk-qualifications/ncuk-entry-directory/

ทางโครงการจะช่วยดำเนินการสมัครมหาวิทยาลัยให้นักเรียนหลังจากนักเรียนสำเร็จการศึกษาหลักสูตร International Foundation เรียบร้อยแล้ว ทางโครงการจะแจ้งกำหนดการทั้งหมด รวมถึงการเตรียมตัว การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นเข้ามหาวิยาลัยและยื่นทำวีซ่า รวมถึงหาทุนการศึกษาให้นักเรียนอีกด้วย

การเรียน Foundation (IFY) จะไม่มีทุนการศึกษา แต่อาจมีส่วนลดค่าเล่าเรียนจากทางสำนักงานในประเทศอังกฤษ นักเรียนจะสามารถสมัครขอรับทุนจากมหาวิทยาลัยได้หลังจากจบคอร์ส Foundation (IFY) โดยทางโครงการจะช่วยนักเรียนในการหาทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย

หลักสูตร International Year One (IYOne)

หลักสูตร International Year One เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังมองหาการศึกษาภายในประเทศ เป็นเวลาหนึ่งปีและรับหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเพื่อโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและสัมผัสกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ระดับนานาชาติและสร้างเครือข่ายผู้ติดต่อทั่วโลก นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากชั้นเรียนขนาดเล็กและการสนับสนุนที่เป็นส่วนตัวก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

นักเรียนจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 9 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 2 เทอม ดังนี้

เทอม 1: ตุลาคม - มกราคม

เทอม 2: กุมภาพันธ์ - มิถุนายน

นักเรียนจะได้เรียนเหมือนเรียนปีแรกในมหาวิทยาลัย จะได้ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักเรียนเลือก หากภาษาอังกฤษของนักเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้ นักเรียนอาจจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการเพิ่มเติม โดยทางโครงการมีวิชาภาษาอังกฤษเสริมให้กับนักเรียนที่ต้องการเรียนวิชานี้

คะแนน 25% จะมาจากการทำรายงาน และคะแนนอีก 75% จะมาจากการสอบของแต่ละวิชา

เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาหลักสูตร IYOne และพร้อมสำหรับการเดินทางไปศึกษาที่ต่างประเทศ ทางโครงการจะแจ้งกำหนดการและการเตรียมเอกสารสำหรับทำวีซ่าและสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการสมัครเข้าเรียนและเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศและมหาวิทยาลัยที่นักเรียนสนใจ

หลักสูตรสมัครตรงกับมหาวิทยาลัย

นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีผลสอบภาษาอังกฤษ (IELTS, TOEFL) อยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยต้องการ และมีเกรด GPA อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด

มีหลายมหาวิทยาลัยที่สามารถรับสมัครนักเรียนที่โอนหน่วยกิตมาจากวิทยาลัย และมีโอกาสได้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนโดดเด่นตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิยาลัยกำหนด

ทางโครงการจะทำการสมัครวีซ่าและแนะนำการเตรียมเอกสารให้นักเรียนเมื่อนักเรียนได้รับการตอบรับจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

เงินในบัญชีจะต้องมีเงินคงเหลือเพียงพอครอบคลุมค่าเทอมใน 1 ปีการศึกษา หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เอกสาร I-20 เป็นเอกสารที่ออกโดยสถานศึกษาที่ตอบรับนักเรียนเข้าศึกษาและเป็นเอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้อยู่ในอเมริกา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตรและมีอายุตามระยะการศึกษาของนักเรียน

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะต้องการเอกสารการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา เอกสารแสดงผลการเรียน เอกสารรับรองสถานะทางการเงิน เอกสารแสดงผลภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ ทางโครงการจะช่วยแนะนำและจัดเตรียมเอกสารให้ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

ทำได้ เนื่องจากมีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถรับนักเรียนเข้าเรียนเป็นเทอมหรือเป็นปีการศึกษาได้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การรับสมัครของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยนั้น ๆ

หลายมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาจัดสรรให้กับนักเรียนต่างชาติ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของนักเรียนแต่ละบุคคล และมหาวิทยาลัยที่นักเรียนสนใจ