iStudy • iStudyth • iStudy Education Center • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ • เรียนต่อมหาวิทยาลัย • มหาวิทยาลัย • University DekWork • workandtravelprogram • workandtravelusa • workandtravelreview • summerworkandtravel • springworkandtravel • Meeting Room • Seminar • Event • ห้องประชุม • ห้องสัมนา
SHORT TERM (SUMMER)
PROGRAM
โอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนที่สนใจการเรียนรู้เชิงวิชาการ
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระยะสั้น พร้อมทั้งการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน อีกทั้งได้ทัศนศึกษาในสถานที่ต่าง ๆ สำคัญ ๆ ของประเทศ
ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามและสถาปัตยกรรมของประเทศ
"อยู่ที่ไหนก็ได้ประสบการณ์
และความอบอุ่น"
นักเรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนในโรงเรียนไฮสกูล พร้อมทั้งได้เรียน
ร่วมกับนักเรียนชาวต่างชาติ ตามแต่ประเทศที่นักเรียนเลือก ทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ โดยการใช้ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติ
และศึกษาความเป็นอยู่ พร้อมทั้งได้พัฒนาภาษาจากการใช้ชีวิตประจำวัน​
iStudy • iStudyth • iStudyEducationCenter • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ
iStudy • iStudyth • iStudy Education Center • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ • เรียนต่อมหาวิทยาลัย • มหาวิทยาลัย • University DekWork • workandtravelprogram • workandtravelusa • workandtravelreview • summerworkandtravel • springworkandtravel • Meeting Room • Seminar • Event • ห้องประชุม • ห้องสัมนา
iStudy • iStudyth • iStudy Education Center • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ • เรียนต่อมหาวิทยาลัย • มหาวิทยาลัย • University DekWork • workandtravelprogram • workandtravelusa • workandtravelreview • summerworkandtravel • springworkandtravel • Meeting Room • Seminar • Event • ห้องประชุม • ห้องสัมนา
"โอกาสไม่มีขีดจำกัด"
ไม่เก่งภาษาก็สามารถตามความฝันได้
โครงการนี้เปิดโอกาสให้สำหรับนักเรียนทุกคน
ที่ต้องการเดินทางไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นระยะเวลา
ที่ไม่นานมาก ทั้งโครงการนี้ยัง (ไม่จำเป็นต้องสอบวัดระดับภาษา)
(ไม่จำกัดระดับภาษา) ก็สามารถเดินทางได้

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน

  • โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนไทย สัญชาติไทย
  • อายุระหว่าง 10-17 ปี
  • ไม่จำเป็นต้องใช้คะแนนสอบ ไม่จำเป็นต้องวัดระดับภาษา
  • ไม่เก่งภาษาก็สามารถเดินทางได้

การดำเนินงานในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (โฮสต์แฟมิลี)

⊛ การดำเนินงานในการลงทะเบียนเรียน

ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ

⊛ ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง และการดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาโครงการทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

⊗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน

  • โดยปกติค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมาณ 250-300$ ต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองพิจารณา)

เกณฑ์การคัดเลือก

➀ โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนไทย สัญชาติไทยที่มี (อายุระหว่าง 10-17 ปี)
ไม่จำเป็นต้องสอบวัดระดับภาษา, ไม่จำเป็นต้องมีคะแนนสอบจากทางโครงการฯ, ไม่เก่งภาษาก็เดินทางได้
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคทางจิตเภท โรคติดต่อ หรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีข้อจำกัดด้านอาหาร และสัตว์เลี้ยงที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ และในกรณีที่มีข้อโต้แย้งทางโครงการจะพิจารณาตามเอกสารทางการแพทย์เป็นสำคัญ