iStudy • iStudyth • iStudy Education Center • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ • เรียนต่อมหาวิทยาลัย • มหาวิทยาลัย • University DekWork • workandtravelprogram • workandtravelusa • workandtravelreview • summerworkandtravel • springworkandtravel • Meeting Room • Seminar • Event • ห้องประชุม • ห้องสัมนา
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนทุน
(เกณฑ์คะแนน)
เป็นการวัดผลจากการสอบของ 2 ทักษะ ได้แก่ Listening และ Reading.
ผู้เข้าสอบจะต้องได้คะแนนในระบบ 𝐒𝐋𝐄𝐏 ตั้งแต่ 𝟑𝟕 คะแนนขึ้นไป
จึงจะถือว่า [ผ่านการสอบ "ข้อเขียน"]
หลังจากนั้นจะเป็นการสอบในทักษะ Speaking
เมื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์นักเรียนสามารถลงทะเบียนเพื่อยื่นรับทุนได้ทันที
โดยโครงการที่สามารถเข้าร่วมได้มีดังนี้

⊛ โครงการ Summer Program in UK ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 3-4 สัปดาห์

⊛ โครงการ Canada with (ESL) Support 5-10 เดือน

⊛ โครงการทุนโรงเรียนมัธยมเอกชนประเทศสหรัฐอเมริกา

⊛ โครงการโรงเรียนมัธยมเอกชนอเมริกา | USA F1 (Public & Private) Select Program

⊛ โครงการโรงเรียนมัธยมรัฐบาลประเทศแคนาดา

⊛ โครงการ Summer Program in UK ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 3-4 สัปดาห์

⊛ โครงการ Canada with (ESL) Support 5-10 เดือน

⊛ โครงการทุนโรงเรียนมัธยมรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา

⊛ โครงการทุนโรงเรียนมัธยมเอกชนประเทศสหรัฐอเมริกา

⊛ โครงการโรงเรียนมัธยมเอกชนอเมริกา | USA F1 (Public & Private) Select Program

⊛ โครงการโรงเรียนมัธยมรัฐบาลประเทศแคนาดา

⊛ โครงการโรงเรียนมัธยมประเทศอังกฤษ

⊛ โครงการ Summer Program in UK ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 3-4 สัปดาห์

⊛ โครงการ Canada with (ESL) Support 5-10 เดือน

iStudy • iStudyth • iStudy Education Center • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ • เรียนต่อมหาวิทยาลัย • มหาวิทยาลัย • University DekWork • workandtravelprogram • workandtravelusa • workandtravelreview • summerworkandtravel • springworkandtravel • Meeting Room • Seminar • Event • ห้องประชุม • ห้องสัมนา
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนทุน
(เกณฑ์การศึกษา อายุ)
นักเรียนจะต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-5 หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1-2
และจะต้องมี (อายุระหว่าง 14-18.5 ปี) ณ วันที่เดินทาง
และมีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนทุน
(เกณฑ์สุขภาพ)
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
โรคทางจิตเภท โรคติดต่อ หรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีข้อจำกัดด้านอาหาร
และสัตว์เลี้ยงที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ และในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง
ทางโครงการจะพิจารณาตามเอกสารทางการแพทย์เป็นสำคัญ
iStudy • iStudyth • iStudyEducationCenter • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ
iStudy • iStudyth • iStudy Education Center • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ • เรียนต่อมหาวิทยาลัย • มหาวิทยาลัย • University DekWork • workandtravelprogram • workandtravelusa • workandtravelreview • summerworkandtravel • springworkandtravel • Meeting Room • Seminar • Event • ห้องประชุม • ห้องสัมนา