USA Public School Year Program

โครงการทุนมัธยม 1 ปีการศึกษา

เพื่อแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา

Read More

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม 1 ปีการศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกา

จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนไทยได้เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมปลายในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (หรือ 10 เดือนโดยประมาณ) เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างคนต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม และก่อให้เกิดสันติสุขในทุกประเทศทั่วโลก

USA

เมื่อครบระยะเวลาทุนฯ 1 ปีการศึกษา

(หรือ 10 เดือนโดยประมาณ)

นักเรียนสามารถกลับมาเทียบชั้นตามหลักการ และกฎระเบียบของแต่ละโรงเรียน

“โฮสต์ชาวอเมริกัน สมัครใจดูแลนักเรียน

โดยไม่รับค่าใช้จ่ายใด ๆ”

เปิดประสบการณ์ชีวิต

กับมิตรต่างชาติ

นักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับโฮสต์ชาวอเมริกันที่สมัครใจรับดูแลนักเรียน ในเมืองที่ไม่มีคนไทยอาศัยอยู่และได้เรียนรู้ประสบการณ์นักเรียนไฮสคูลอเมริกันอย่างแท้จริง

ชีวิตไฮสคูล … ความเป็นอยู่แบบอเมริกัน

นักเรียนจะถูกคัดเลือกจากรัฐใดรัฐหนึ่งที่เหมาะสมทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้ง 50 รัฐ เพื่อเข้าร่วมเป็นตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทยไปเป็นนักเรียนทุนในรัฐนั้น ๆ โดยเข้าพักอาศัยกับโฮสต์ที่อาสารับดูแลนักเรียนด้วยความตั้งใจจริง และไม่รับค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยโฮสต์จะดูแลนักเรียนตามความเป็นอยู่พื้นฐาน ตลอดจนวัฒนธรรมตามรูปแบบของชาวอเมริกัน

ทุกขั้นตอนดำเนินงานภายใต้มาตรฐานสากล

ดำเนินการภายใต้การดูแลของ United State Department of State as an Official Exchange Visitor Program และองค์การควบคุมการศึกษานานาชาติ Council on Standards for International Educational Travel (CSIET) ในการดำเนินงานด้านวีซ่า เพื่อให้นักเรียนทุนฯ ได้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (สนต.) TIECA พร้อมทั้งดำเนินการภายใต้หลักการ และแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน

โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนไทย สัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3-5 (อายุระหว่าง 15-18 ปี ก่อนวันเดินทาง) และจะต้องมีผลการเรียนในเกณฑ์มาตรฐาน (เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป) และผ่านการสอบคัดเลือกช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคมของทุกปี

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคสมาธิสั้น โรคทางจิตเภท เช่น ไบโพลาร์ โรคซึมเศร้า ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีข้อจำกัดด้านอาหาร และสัตว์เลี้ยงที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ และในกรณีที่มีข้อโต้แย้งทางโครงการจะพิจารณาตามเอกสารทางการแพทย์เป็นสำคัญ

รายละเอียดค่าธรรมเนียมโครงการ

ค่าธรรมเนียมโครงการ รวมถึง
 • การดำเนินงานในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (โฮสต์แฟมิลี)
 • การดำเนินงานในการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ
 • การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการฯ และส่งมอบเอกสารสำคัญแก่นักเรียน และผู้ปกครองก่อนออกเดินทาง
 • การดำเนินงานในการจัดทำวีซ่า โครงการทุนฯ จะทำเรื่องขอเอกสารเพื่อใช้ทำวีซ่าจากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง และการดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาโครงการ
กิจกรรมพิเศษที่ทางโครงการจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
 • ค่ายสามัคคีสัมพันธ์สำหรับนักเรียนทุน
 • การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
การดูแลเพิ่มเติมพิเศษสำหรับนักเรียนทุนฯ
 • นำเสนอหลักสูตรการเรียนต่อเนื่องในต่างประเทศทั้งในระดับมัธยมปลาย และระดับมหาวิทยาลัย
 • การดูแลพิเศษสำหรับผู้ปกครอง ทั้งเรื่องการขอวีซ่าท่องเที่ยว และการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อไปเยี่ยมนักเรียนกรณีจบโครงการ (ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องการ)
ค่าธรรมเนียมโครงการฯ ไม่ได้รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทาง ไป – กลับ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ณ สถานทูตอเมริกาในประเทศไทย)

ขั้นตอนการสมัคร

รายละเอียดการสมัคร :

นักเรียนสามารถสมัครได้ตั้งแต่ชั้น ม.3 – ม.5 (อายุระหว่าง 15-18 ปี ก่อนวันเดินทาง)

 • กรอกแบบฟอร์มสมัครสอบตามลิงก์ที่ทางโครงการได้แนบไว้ รอกำหนดการสอบจากโครงการฯ คลิกที่นี่

 • เจ้าหน้าที่โครงการทุนฯ จะดำเนินการส่งเลขที่ประจำตัวสอบ เอกสารชี้แจงวัน – เวลา และสถานที่สอบไปให้นักเรียนผู้สมัครทาง E-mail ที่นักเรียนได้ให้ไว้ในระบบ (หากนักเรียนไม่ได้รับการติดต่อใด ๆ จากเจ้าหน้าที่โครงการฯ ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากสมัครสอบ กรุณาติดต่อโครงการทุนฯ โดยเร็วที่สุด)
 • นักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือก และรับฟังข้อมูลโครงการทุนฯ โดยละเอียดก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทุนฯ (เฉพาะนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์คะแนนรวมของโครงการทุนเท่านั้น)

USA

USA