CANADIAN PUBLIC SCHOOL YEAR PROGRAM

ประเทศแคนาดา นับว่าเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง และมีผู้คนท้องถิ่นที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี
นักเรียนจากนานาชาติจะมีโอกาสได้ซึมซับวัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่าง
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมมิตรไมตรี
ระหว่างนานาประเทศอันเป็นประสบการณ์ที่ดี และหาได้ยากยิ่ง
โฮสต์ชาวแคเนเดียน สมัครใจดูแลนักเรียน โดยไม่รับค่าใช้จ่ายใด ๆ
นักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับโฮสต์ชาวแคเนเดียนที่สมัครใจ
รับดูแลนักเรียน ในเมืองที่ไม่มีคนไทยอาศัยอยู่
และได้เรียนรู้ประสบการณ์นักเรียนไฮสกูลแคเนเดียนอย่างแท้จริง
iStudy • iStudyth • iStudyEducationCenter • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ
อยู่แบบชาวแคเนเดียน …
เรียนแบบนานาชาติ
นักเรียนจะถูกคัดเลือกจากรัฐใดรัฐหนึ่งที่เหมาะสมในประเทศแคนาดา (Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario, Nova Scotia และ Saskatchewan)
เพื่อเข้าร่วมเป็นตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทยไปเป็นนักเรียนในรัฐนั้น ๆ
โดยเข้าพักอาศัยกับโฮสต์ที่อาสารับดูแลนักเรียน
และไม่รับค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้โฮสต์จะเป็นผู้ดูแลนักเรียนเรื่องการเดินทาง, อาหารการกิน, ความเป็นอยู่พื้นฐาน รวมถึงการส่งเสริมทักษะด้านภาษา
และกิจกรรมเพื่อซึมซับวัฒนธรรมตามรูปแบบของชาวแคเนเดียน

อยู่ที่ไหนก็ได้ประสบการณ์
และความอบอุ่น

นักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับโฮสต์ชาวแคเนเดียน ที่สมัครใจรับดูแลนักเรียนท่ามกลางชุมชนที่อบอุ่น และปลอดภัย นักเรียนจะเป็นคนไทยที่ได้รับคัดเลือก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ตลอด 1 ปีการศึกษา (หรือ 10 เดือนโดยประมาณ)

ดำเนินงานโดยโรงเรียนสอนภาษา iStudy Education Language School ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรการศึกษาระหว่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมโครงการ รวมถึง

การดำเนินงานในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (โฮสต์แฟมิลี)

การดำเนินงานในการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยม ประเทศแคนาดา

ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ

การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการฯ และส่งมอบเอกสารสำคัญ
แก่นักเรียน และผู้ปกครองก่อนออกเดินทาง

การดำเนินงานในการจัดทำวีซ่า

ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง และการดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาโครงการ

กิจกรรมพิเศษที่ทางโครงการจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

ค่ายสามัคคีสัมพันธ์สำหรับนักเรียนทุน

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

การดูแลเพิ่มเติมพิเศษสำหรับนักเรียนทุนฯ

นำเสนอหลักสูตรการเรียนต่อเนื่องในต่างประเทศทั้งในระดับมัธยมปลาย และระดับมหาวิทยาลัย

การดูแลพิเศษสำหรับผู้ปกครอง ทั้งเรื่องการขอวีซ่าท่องเที่ยว และการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อไปเยี่ยมนักเรียนกรณีจบโครงการ (ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องการ)

ค่าธรรมเนียมโครงการฯ ไม่ได้รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน

ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทาง ไป – กลับ

ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ณ สถานทูตแคนาดาในประเทศไทย)

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน

โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-5 (อายุระหว่าง 14-18 ปี) และจะต้องมีผลการเรียนในเกณฑ์มาตรฐาน (เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป) และผ่านการสอบคัดเลือกช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคมของทุกปี

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคทางจิตเภท โรคติดต่อ หรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีข้อจำกัดด้านอาหาร และสัตว์เลี้ยงที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ และในกรณีที่มีข้อโต้แย้งทางโครงการจะพิจารณาตามเอกสารทางการแพทย์เป็นสำคัญ