iStudy • iStudyth • iStudyEducationCenter • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ
CANADIAN PUBLIC SCHOOL
PROGRAM
ประเทศแคนาดาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเรื่องคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยมติดอันดับโลก อีกทั้งยังมีความปลอดภัยสูงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิต แต่ละปีจึงมีนักเรียน
จากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปศึกษาต่อที่แคนาดาเป็นจำนวนมาก
โฮสต์ชาวแคนาเดียน สมัครใจดูแลนักเรียน โดยไม่รับค่าใช้จ่ายใด ๆ
นักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการ
จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับโฮสต์ชาวแคเนเดียนที่สมัครใจ
รับดูแลนักเรียน ในเมืองที่ไม่มีคนไทยอาศัยอยู่
และได้เรียนรู้ประสบการณ์นักเรียนไฮสกูลแคเนเดียนอย่างแท้จริง
iStudy • iStudyth • iStudyEducationCenter • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ
iStudy • iStudyth • iStudyEducationCenter • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ
S__38387715
อยู่แบบชาวแคเนเดียน …
เรียนแบบนานาชาติ
นักเรียนจะถูกคัดเลือกจากรัฐใดรัฐหนึ่งทั่วประเทศแคนาดา
เพื่อเข้าร่วมเป็นตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทยไปเป็นนักเรียนทุนในรัฐนั้น ๆ
โดยเข้าพักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลีที่อาสาดูแลนักเรียนโดยจะดูแล
ตามความเป็นอยู่พื้นฐานไม่รับค่าใช้จ่ายใด

อยู่ที่ไหนก็ได้ประสบการณ์
และความอบอุ่น

นักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับโฮสต์แฟมิลีชาวแคนาเดียน ที่สมัครใจรับดูแลนักเรียนท่ามกลางชุมชนที่อบอุ่น และปลอดภัย นักเรียนจะเป็นคนไทยที่ได้รับคัดเลือก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ตลอด 1 ปีการศึกษา (หรือ 10 เดือนโดยประมาณ)

ดำเนินงานโดยโรงเรียนสอนภาษา iStudy Education Language School ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรการศึกษาระหว่างประเทศ

⊛ ค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (3 วัน 2 คืน)

⊛ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง (หลักสูตรเข้มข้น) เป็นระยะเวลา 4-5 เดือน

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะด้านการทำอาหารให้แก่นักเรียนทุน เพื่อให้เป็นทักษะติดตัวขณะใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ

⊛ นำเสนอหลักสูตรการเรียนต่อเนื่องในต่างประเทศทั้งในระดับมัธยมปลาย และระดับมหาวิทยาลัย

⊛ การดูแลพิเศษสำหรับผู้ปกครอง ในเรื่องการขอวีซ่า และการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อไปรับนักเรียน (กรณีจบโครงการ)

การดำเนินงานในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (โฮสต์แฟมิลี)

⊛ การดำเนินงานในการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน

ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ

การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการ และส่งมอบเอกสารสำคัญแก่นักเรียน และผู้ปกครองก่อนออกเดินทาง

⊛ การดำเนินงาน และประสานงานในการจัดทำวีซ่า

⊛ ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง และการดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาโครงการทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

⊗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน

  • โดยปกติค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมาณ 250-300$ ต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองพิจารณา)

⊗ ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทาง ไป-กลับ

  • การจัดซื้อตั๋วเครื่องบินเป็นเพียงบริการพิเศษจากทางโครงการเท่านั้น มิได้บังคับ ผู้ปกครอง และนักเรียนสามารถจัดซื้อตั๋วเครื่องบินได้เอง (สามารถปรึกษาเส้นทางการบินกับเจ้าหน้าที่โครงการได้)

⊗ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ สถานทูติในประเทศไทย

เกณฑ์การคัดเลือก

➀ โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-5 (อายุระหว่าง 14-18.5 ปี) ณ วันที่เดินทาง และจะต้องมีผลการเรียนในเกณฑ์มาตรฐาน (เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป) และผ่านการสอบคัดเลือกช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคมของทุกปี
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคทางจิตเภท โรคติดต่อ หรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีข้อจำกัดด้านอาหาร และสัตว์เลี้ยงที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ และในกรณีที่มีข้อโต้แย้งทางโครงการจะพิจารณาตามเอกสารทางการแพทย์เป็นสำคัญ