iStudy • iStudyth • iStudyEducationCenter • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ
PRIVATE HIGH SCHOOL
PROGRAM
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเรื่องคุณภาพการศึกษาที่ดีเยี่ยมติดอันดับโลก อีกทั้งยังมีความปลอดภัยสูงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิต แต่ละปีจึงมีนักเรียน
จากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปศึกษาต่อที่แคนาดาเป็นจำนวนมาก
" เริ่มต้นจากจุดที่คุณเป็น ใช้ในสิ่งที่คุณมี
และทำในสิ่งที่คุณสามารถทำได้ "
นักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโฮสต์แฟมิลี
ที่สมัครใจรับดูแลนักเรียน ในเมืองที่ไม่มีคนไทยอาศัยอยู่
และได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตนักเรียนไฮสกูลในต่างประเทศ
โดยนักเรียนจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ และได้เรียนรู้วิถีชีวิตกับเจ้าของภาษา
iStudy • iStudyth • iStudyEducationCenter • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ
iStudy • iStudyth • iStudy Education Center • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ • เรียนต่อมหาวิทยาลัย • มหาวิทยาลัย • University DekWork • workandtravelprogram • workandtravelusa • workandtravelreview • summerworkandtravel • springworkandtravel • Meeting Room • Seminar • Event • ห้องประชุม • ห้องสัมนา
iStudy • iStudyth • iStudyEducationCenter • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ
" สามารถเลือกรัฐ และโรงเรียน"
ได้ตามความสนใจ
นักเรียนสามารถเลือกเรียนในโรงเรียนเอกชนได้
และยังสามารถเลือกเรียนได้ในทุกรัฐที่สนใจ หรือเลือกเรียนในโรงเรียนหญิงล้วน ชายล้วนหรือโรงเรียนสหศึกษา หรือแม้กระทั่ง
การเลือกที่อยู่อาศัยแบบครอบครัวอุปถัมภ์ (โฮสต์แฟมิลี) หรือหอพักประจำก็ได้

ทางเลือกอิสระ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดานับว่าเป็นทางเลือกทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับชั้นมัธยมศึกษาและยังเป็นทางเลือสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาจากโครงการทุนรัฐบาลและต้องการเรียนต่อเนื่องทันทีในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ว่าด้วยกฎหมายที่ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีสิทธิ์ได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลของประเทศแคนาดา ได้เพียง 1 ปีการศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนเอกชนยังมีการจัดให้เรียนเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนต่างชาติในช่วงเทอมแรกเพื่อปรับทักษะภาษาของนักเรียนให้มีความพร้อมก่อนเริ่มเรียนในชั้นเรียนเทอมต่อไป สร้างความมั่นใจก่อนลงสู่สนามจริง

⊛ ค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (3 วัน 2 คืน)

⊛ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง (หลักสูตรเข้มข้น) เป็นระยะเวลา 4-5 เดือน

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะด้านการทำอาหารให้แก่นักเรียนทุน เพื่อให้เป็นทักษะติดตัวขณะใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ

⊛ นำเสนอหลักสูตรการเรียนต่อเนื่องในต่างประเทศทั้งในระดับมัธยมปลาย และระดับมหาวิทยาลัย

⊛ การดูแลพิเศษสำหรับผู้ปกครอง ในเรื่องการขอวีซ่า และการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อไปรับนักเรียน (กรณีจบโครงการ)

การดำเนินงานในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (โฮสต์แฟมิลี)

⊛ การดำเนินงานในการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน

ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ

การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการ และส่งมอบเอกสารสำคัญแก่นักเรียน และผู้ปกครองก่อนออกเดินทาง

⊛ การดำเนินงาน และประสานงานในการจัดทำวีซ่า

⊛ ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง และการดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาโครงการทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

⊗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน

  • โดยปกติค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมาณ 250-300$ ต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองพิจารณา)

⊗ ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทาง ไป-กลับ

  • การจัดซื้อตั๋วเครื่องบินเป็นเพียงบริการพิเศษจากทางโครงการเท่านั้น มิได้บังคับ ผู้ปกครอง และนักเรียนสามารถจัดซื้อตั๋วเครื่องบินได้เอง (สามารถปรึกษาเส้นทางการบินกับเจ้าหน้าที่โครงการได้)

⊗ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ สถานทูติในประเทศไทย

เกณฑ์การคัดเลือก

➀ โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-5 (อายุระหว่าง 14-18.5 ปี) ณ วันที่เดินทาง และจะต้องมีผลการเรียนในเกณฑ์มาตรฐาน (เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป) และผ่านการสอบคัดเลือกช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคมของทุกปี
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคทางจิตเภท โรคติดต่อ หรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีข้อจำกัดด้านอาหาร และสัตว์เลี้ยงที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ และในกรณีที่มีข้อโต้แย้งทางโครงการจะพิจารณาตามเอกสารทางการแพทย์เป็นสำคัญ