PRIVATE HIGH SCHOOL PROGRAM

นักเรียนที่จบการศึกษาจากโครงการทุนรัฐบาล และต้องการเรียนต่อเนื่อง
หากต้องการเรียนต่อเนื่องในทันที ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ แคนาดา
นักเรียนจะต้องกลับมาประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนสถานะวีซ่านักเรียนทุน (J-1 Student) เป็นนักเรียนเอกชน (F-1 Student)
ซึ่งทางโครงการฯ จะยังคงดูแลจัดหาโรงเรียนใหม่และทำวีซ่าให้อีกครั้ง
" เริ่มต้นจากจุดที่คุณเป็น ใช้ในสิ่งที่คุณมี
และทำในสิ่งที่คุณสามารถทำได้ "
นักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับโฮสต์ชาวอเมริกัน
และแคเนเดียนที่สมัครใจรับดูแลนักเรียน ในเมืองที่ไม่มีคนไทยอาศัยอยู่
และได้เรียนรู้ประสบการณ์นักเรียนไฮสกูลอเมริกัน และแคเนเดียนอย่างแท้จริง
iStudy • iStudyth • iStudyEducationCenter • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ

เลือกรัฐ
และโรงเรียนตามความสนใจ

นักเรียนสามารถเลือกเรียนในโรงเรียนเอกชนได้
และยังสามารถเลือกเรียนได้ในทุกรัฐที่สนใจ หรือเลือกเรียนในโรงเรียนหญิงล้วน ชายล้วนหรือโรงเรียนสหศึกษา หรือแม้กระทั่ง
การเลือกที่อยู่อาศัยแบบครอบครัวอุปถัมภ์ (โฮสต์แฟมิลี) หรือหอพักประจำก็ได้

ทางเลือกอิสระ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดานับว่าเป็นทางเลือกทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับชั้นมัธยมศึกษาและยังเป็นทางเลือสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาจากโครงการทุนรัฐบาลและต้องการเรียนต่อเนื่องทันทีในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ว่าด้วยกฎหมายที่ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีสิทธิ์ได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลของประเทศแคนาดา ได้เพียง 1 ปีการศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนเอกชนยังมีการจัดให้เรียนเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนต่างชาติในช่วงเทอมแรกเพื่อปรับทักษะภาษาของนักเรียนให้มีความพร้อมก่อนเริ่มเรียนในชั้นเรียนเทอมต่อไป สร้างความมั่นใจก่อนลงสู่สนามจริง

ค่าธรรมเนียมโครงการ รวมถึง

การดำเนินงานในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (โฮสต์แฟมิลี)

การดำเนินงานในการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ

การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการฯ และส่งมอบเอกสารสำคัญ
แก่นักเรียน และผู้ปกครองก่อนออกเดินทาง

การดำเนินงานในการจัดทำวีซ่า

ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง และการดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาโครงการ

กิจกรรมพิเศษที่ทางโครงการจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

ค่ายสามัคคีสัมพันธ์สำหรับนักเรียนทุน

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

การดูแลเพิ่มเติมพิเศษสำหรับนักเรียนทุนฯ

นำเสนอหลักสูตรการเรียนต่อเนื่องในต่างประเทศทั้งในระดับมัธยมปลาย และระดับมหาวิทยาลัย

การดูแลพิเศษสำหรับผู้ปกครอง ทั้งเรื่องการขอวีซ่าท่องเที่ยว และการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อไปเยี่ยมนักเรียนกรณีจบโครงการ (ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องการ)

ค่าธรรมเนียมโครงการฯ ไม่ได้รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน

ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทาง ไป – กลับ

ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ณ สถานทูตอเมริกาในประเทศไทย)

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน

โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-5 (อายุระหว่าง 14-18 ปี) และจะต้องมีผลการเรียนในเกณฑ์มาตรฐาน (เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป) และผ่านการสอบคัดเลือกช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคมของทุกปี

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคทางจิตเภท โรคติดต่อ หรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีข้อจำกัดด้านอาหาร และสัตว์เลี้ยงที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ และในกรณีที่มีข้อโต้แย้งทางโครงการจะพิจารณาตามเอกสารทางการแพทย์เป็นสำคัญ