UK PUBLIC SCHOOL YEAR
PROGRAM

จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนไทยได้เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมตอนปลาย
ในต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (หรือ 10 เดือนโดยประมาณ)
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่างคนต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม และก่อให้เกิดสันติสุข ในทุกประเทศทั่วโลก
• เป็นประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
โรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับการรับรองจากกระทรวงการศึกษาของประเทศอังกฤษ
และมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น Oxford หรือ Cambridge
• ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่เดินทางไปทัศนศึกษาที่อื่น ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศได้ง่าย ด้วยระบบสาธารณูปโภคที่สะดวกทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น
• ระบบการศึกษาที่แตกต่าง เน้นทั้งให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติ
รวมถึงการเรียนรู้จากการตั้งปัญหา (Problem-based learning)
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง
• สังคมที่อบอุ่นเนื่องจากเป็นประเทศเปิดรับผู้คนจากทุกเชื้อชาติ และศาสนา
iStudy • iStudyth • iStudyEducationCenter • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ

การดูแลจากโครงการ

ทางโครงการมีมาตรการการดูแลนักเรียนที่เป็นมาตรฐาน
เพื่อให้นักเรียนวางใจได้ว่านักเรียนจะได้รับการดูแลที่ดีตั้งแต่ก่อนเดินทาง
จนกระทั้งจบโครงการ นักเรียนจะมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดูแลนักเรียน
ในช่วงเวลาที่นักเรียนอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษ
เจ้าหน้าทีท้องถิ่นจะช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องครอบครัวอุปถัมภ์
โรงเรียน และเรื่องอื่น ๆ ตามที่นักเรียนต้องการ และในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทางโครงการมีโทรศัพท์สายด่วนที่นักเรียน และผู้ปกครอง
สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เป็นโครงการสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นเวลา 1 ปีการศึกษาหรือมากกว่า โดยให้ทางโครงการจัดสรรโรงเรียนรัฐบาล และครอบครัวอุปถัมภ์ให้ในราคาที่เหมาะสม โครงการนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีจุดประสงค์ในการไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวอังกฤษทั้งจากในห้องเรียน และได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอังกฤษอย่างใกล้ชิด รวมถึงการพัฒนาตัวเองในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น ภาษาอังกฤษ การแก้ไขปัญหา การฝึกการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตเพื่อความสำเร็จในอนาคตและเป็นบันไดสู่การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก 

เหตุผลที่นักเรียนเลือกโครงการนี้

 • ราคาย่อมเยาว์ โรงเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาเทียบเท่ากับทุกโรงเรียนในประเทศอังกฤษ
 • โครงการจะจัดโรงเรียนให้นักเรียนตามความสามารถและความสนใจของนักเรียน
 • นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้หลายสาขาวิชา เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสในการเลือกศึกษาต่อในระดับชั้นมหาวิทยาลัยได้หลายสาขา
 • นักเรียนสามารถเลือกเรียน A Levels, BTECs, GCSEs
 • อัตราส่วนของนักเรียนต่างชาติมีน้อยกว่านักเรียนชาติอังกฤษ ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาด้านภาษาอังกฤษได้เร็วยิ่งขึ้น
 • นักเรียนสามารถเรียนต่อปีต่อไปได้ในโรงเรียนเดิมจนจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย
 • ครอบครัวอุปถัมภ์จะอยู่ในเมืองขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ สะดวกต่อการใช้ชีวิตและเดินทาง
 • สามารถสมัครเข้าเรียนได้ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงปลายเดือนสิงหาคม หรือต้นเดือนมกราคม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. นักเรียนอายุระหว่าง 16-18 ปี
 2. ต้องมี IELTS for UKVI 5.0
 3. นักเรียนต้องได้เกรดทุกวิชาไม่ต่ำกว่า C
 4. นักเรียนที่ต้องการจะจบการศึกษา (A Level) จะต้องสมัครเรียนอย่างน้อย 2 ปี

โครงการเพื่อนักเรียนที่ต้องการเลือกโรงเรียนจากรายชื่อโรงเรียนคู่สัญญาของโครงการ โดยนักเรียนสามารถเลือกโรงเรียน เลือกสถานที่ เลือกเมืองที่นักเรียนอยากเรียนและอาศัยอยู่ ทั้งทางตอนใต้ของเกาะอังกฤษที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหรือเมืองใหญ่ที่มีชื่อเสียงเพื่อนักเรียนจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีอย่างเต็มที่และสนุกกับการใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษ นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเลือกโรงเรียนที่มีสายการเรียนหรือกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ เช่น วิชาที่อยากเรียน กีฬาที่อยากเล่น ชมรมต่าง ๆ ศิลปะ ดนตรี และการแสดง เป็นต้น

เหตุผลที่นักเรียนเลือกโครงการนี้

 • สามารถเลือกสมัครเรียนได้หลายโรงเรียน
 • สามารถเลือกสาขาวิชาที่อยากเรียนได้เอง
 • สามารถเลือกเมืองที่ต้องการไปเรียนได้
 • สามารถเรียนต่อได้โรงเรียนเดิมจนจบมัธยมปลาย โรงเรียนจะช่วยเรื่องการยื่น UCAS เพื่อสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ
 • สามารถสมัครเข้าเรียนได้ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงปลายเดือนสิงหาคม หรือต้นเดือนมกราคม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. นักเรียนอายุระหว่าง 16-18 ปี
 2. ผลการสอบ IELTS for UKVI 5.5 (UKVI SELT EXAM)
 3. ผลการเรียน 2 ปีที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า B ในทุกวิชา
 4. นักเรียนที่ต้องการจะจบการศึกษา (A Level) จะต้องสมัครเรียนอย่างน้อย 2 ปี

โรงเรียนประจำในอังกฤษเป็นที่นิยมและมีระบบการศึกษา มีสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีมาก โรงเรียนประจำในอังกฤษจะมุ่งเน้นเรื่องการศึกษาเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนต่างชาติมักเลือกเรียนโรงเรียนประจำในประเทศอังกฤษจนจบการศึกษาระระดับมัธยมปลาย (A Level or IB) และได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง นอกจากมุ่งเน้นในด้านศึกษาโรงเรียนประจำยังแตกต่างจากโรงเรียนมัธยมทั่วไปในเรื่องการให้เลือกวิชาเรียนสายอาชีพ และการจัดขนาดห้องเรียนเล็กเพื่อสะดวกต่อการดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง และนักเรียนมีโอกาสมากขึ้นในการปฏิบัติหรือออกความคิดเห็น

โรงเรียนประจำเปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 11 ปี จนถึง 18 ปี มีวิชาเรียน และกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเข้าร่วมตามความสนใจ เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ การแสดง และอีกมากมาย โรงเรียนประจำส่วนใหญ่จะตั้งอยู่นอกเมืองในพื้นที่ที่กว้างขวาง ปลอดภัย แล้วเอื้อต่อการเรียน กิจกรรม และการพักผ่อนของนักเรียน

โรงเรียนเอกชนอังกฤษเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม ทั้งเรื่องการเรียน และครอบครัวอุปถัมภ์ โดยนักเรียนสามารถเลือกโรงเรียน เลือกเมือง เลือกวิชาเรียนหรือกิจกรรมได้ตามความสนใจของนักเรียน รวมถึงเลือกโรงเรียนในเมืองใหญ่ ๆ หรือเมืองลอนดอน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษทางโครงการจะจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ที่อาศัยอยู่ห่างจากโรงเรียนไม่เกิน 45 นาที และจะดูแลเรื่องจัดหาอาหารให้นักเรียน ดังนี้

ครอบครัวอุปถัมภ์จะดูแลเรื่องต่าง ๆ ของนักเรียนรวมถึงเตรียมอาหารมื้อเช้า และเย็นให้นักเรียนในวันจันทร์ – ศุกร์และดูแลเรื่องอาหารของนักเรียนทั้ง 3 มื้อในวันหยุดสุดสัปดาห์ นักเรียนมีอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้ในวันจันทร์ – วันศุกร์

ครอบครัวอุปถัมภ์

ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่ต้อนรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลก และครอบครัวชาวอังกฤษมีวัฒนธรรมการเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนต่างชาติมาอย่างยาวนาน
 
ครอบครัวอุปถัมภ์มีหลากหลายพื้นที่ ทั้งอาศัยอยู่ในเมือง ชานเมือง อยู่แบบอพาร์ทเม้น บ้าน ทั้งอยู่เป็นครอบครัวแบบพ่อ แม่ ลูก  และแบบอยู่คนเดียว หรืออยู่กับแค่คู่สามี ภรรยา บางครอบครัวอาจมีสัตว์เลี้ยง บางครอบครัวไม่มี
 
ครอบครัวอุปถัมภ์ของโครงการมีหลากหลายขนาด หลากหลายรูปแบบ แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกครอบครัวจะมีเหมือนกันคือพวกเขาชอบเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ และมีความพร้อมที่จะดูแลนักเรียนต่างชาติเสมือนสมาชิกในครอบครัว และมอบประสบการณ์ดีๆให้กับนักเรียนทุกคน
 
ครอบครัวอุปถัมภ์จะดูแลเรื่องต่าง ๆ ของนักเรียนรวมถึงเตรียมอาหารมื้อเช้าและเย็นให้นักเรียนในวันจันทร์–ศุกร์และดูแลเรื่องอาหารของนักเรียนทั้ง 3 มื้อในวันหยุดสุดสัปดาห์ นักเรียนมีอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้ในวันจันทร์–วันศุกร์

ค่าธรรมเนียมโครงการ รวมถึง

การดำเนินงานในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (โฮสต์แฟมิลี)

การดำเนินงานในการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยม ประเทศอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ

การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการฯ และส่งมอบเอกสารสำคัญ
แก่นักเรียน และผู้ปกครองก่อนออกเดินทาง

การดำเนินงานในการจัดทำวีซ่า

ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง และการดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาโครงการ

กิจกรรมพิเศษที่ทางโครงการจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

ค่ายสามัคคีสัมพันธ์สำหรับนักเรียนทุน

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

การดูแลเพิ่มเติมพิเศษสำหรับนักเรียนทุนฯ

นำเสนอหลักสูตรการเรียนต่อเนื่องในต่างประเทศทั้งในระดับมัธยมปลาย และระดับมหาวิทยาลัย

การดูแลพิเศษสำหรับผู้ปกครอง ทั้งเรื่องการขอวีซ่าท่องเที่ยว และการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อไปเยี่ยมนักเรียนกรณีจบโครงการ (ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องการ)

ค่าธรรมเนียมโครงการฯ ไม่ได้รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน

ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทาง ไป – กลับ

ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ณ สถานทูตอเมริกาในประเทศไทย)

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน

โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนไทย สัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-5 (อายุระหว่าง 15-17 ปี) และจะต้องมีผลการเรียนในเกณฑ์มาตรฐาน (เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป) และผ่านการสอบคัดเลือกช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคมของทุกปี

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคทางจิตเภท โรคติดต่อ หรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีข้อจำกัดด้านอาหาร และสัตว์เลี้ยงที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ และในกรณีที่มีข้อโต้แย้งทางโครงการจะพิจารณาตามเอกสารทางการแพทย์เป็นสำคัญ