USA PUBLIC SCHOOL YEAR PROGRAM

จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนไทยได้เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมตอนปลาย
ในต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (หรือ 10 เดือนโดยประมาณ)
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่างคนต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม และก่อให้เกิดสันติสุข ในทุกประเทศทั่วโลก
โฮสต์ชาวอเมริกัน สมัครใจดูแลนักเรียน โดยไม่รับค่าใช้จ่ายใด ๆ
นักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับโฮสต์ชาวอเมริกันที่สมัครใจ
รับดูแลนักเรียน ในเมืองที่ไม่มีคนไทยอาศัยอยู่
และได้เรียนรู้ประสบการณ์นักเรียนไฮสกูลอเมริกันอย่างแท้จริง
iStudy • iStudyth • iStudyEducationCenter • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ

ชีวิตไฮสกูล …
กับความเป็นอยู่แบบอเมริกัน

นักเรียนจะถูกคัดเลือกจากรัฐใดรัฐหนึ่งที่เหมาะสมทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา
ทั้ง 50 รัฐ เพื่อเข้าร่วมเป็นตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทยไปเป็นนักเรียนทุน
ในรัฐนั้น ๆ โดยเข้าพักอาศัยกับโฮสต์ที่อาสารับดูแลนักเรียน
และไม่รับค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยโฮสต์จะดูแลนักเรียนตามความเป็นอยู่พื้นฐาน
ตลอดจนวัฒนธรรมตามรูปแบบ ของชาวอเมริกัน

ทุกขั้นตอน
ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานสากล

ดำเนินการภายใต้การดูแลของ United State Department of State as an Official Exchange Visitor Program และองค์การควบคุมการศึกษานานาชาติ Council on Standards for International Educational Travel (CSIET) ในการดำเนินงานด้านวีซ่า เพื่อให้นักเรียนทุนฯ ได้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (สนต.) TIECA พร้อมทั้งดำเนินการภายใต้หลักการ และแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ

ค่าธรรมเนียมโครงการ รวมถึง

การดำเนินงานในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (โฮสต์แฟมิลี)

การดำเนินงานในการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนมัธยม ประเทศสหรัฐอเมริกา

ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ

การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการฯ และส่งมอบเอกสารสำคัญ
แก่นักเรียน และผู้ปกครองก่อนออกเดินทาง

การดำเนินงานในการจัดทำวีซ่า โครงการทุนฯ จะทำเรื่องขอเอกสารเพื่อใช้ทำวีซ่าจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง และการดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาโครงการ

กิจกรรมพิเศษที่ทางโครงการจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

ค่ายสามัคคีสัมพันธ์สำหรับนักเรียนทุน

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

การดูแลเพิ่มเติมพิเศษสำหรับนักเรียนทุนฯ

นำเสนอหลักสูตรการเรียนต่อเนื่องในต่างประเทศทั้งในระดับมัธยมปลาย และระดับมหาวิทยาลัย

การดูแลพิเศษสำหรับผู้ปกครอง ทั้งเรื่องการขอวีซ่าท่องเที่ยว และการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อไปเยี่ยมนักเรียนกรณีจบโครงการ (ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องการ)

ค่าธรรมเนียมโครงการฯ ไม่ได้รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน

ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทาง ไป – กลับ

ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ณ สถานทูตอเมริกาในประเทศไทย)

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน

โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-5 (อายุระหว่าง 14-18 ปี) และจะต้องมีผลการเรียนในเกณฑ์มาตรฐาน (เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป) และผ่านการสอบคัดเลือกช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคมของทุกปี

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคทางจิตเภท โรคติดต่อ หรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีข้อจำกัดด้านอาหาร และสัตว์เลี้ยงที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ และในกรณีที่มีข้อโต้แย้งทางโครงการจะพิจารณาตามเอกสารทางการแพทย์เป็นสำคัญ