iStudy • iStudyth • iStudyEducationCenter • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ
USA PUBLIC SCHOOL
PROGRAM
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูง เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก จึงทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกามีสถานที่
ที่น่าสนใจมากมาย จึงถือเป็นโอกาสที่ดี หากนักเรียนได้เดินทางไปศึกษาหาความรู้
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา
โฮสต์ชาวอเมริกัน สมัครใจดูแลนักเรียน โดยไม่รับค่าใช้จ่ายใด ๆ
นักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับโฮสต์ชาวอเมริกัน
ที่สมัครใจรับดูแลนักเรียน
ในเมืองที่ไม่มีคนไทยอาศัยอยู่ และได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิต
แบบฉบับนักเรียนไฮสกูลอเมริกันอย่างแท้จริง
iStudy • iStudyth • iStudyEducationCenter • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ
iStudy • iStudyth • iStudy Education Center • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ • เรียนต่อมหาวิทยาลัย • มหาวิทยาลัย • University DekWork • workandtravelprogram • workandtravelusa • workandtravelreview • summerworkandtravel • springworkandtravel • Meeting Room • Seminar • Event • ห้องประชุม • ห้องสัมนา
iStudy • iStudyth • iStudyEducationCenter • ExchangeStudent • นักเรียนแลกเปลี่ยน • HighSchoolProgram • CulturalExchange • CulturalExchangeProgram • InternationalExchangeProgram • EnglishTest • สอบชิงทุน • โครงการทุน • โครงการทุนแลกเปลี่ยน • โครงการทุนมัธยม • เรียนต่อต่างประเทศ
ชีวิตไฮสกูล … กับความเป็นอยู่
แบบอเมริกัน
นักเรียนจะถูกคัดเลือกจากรัฐใดรัฐหนึ่งทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้ง 50 รัฐ
เพื่อเข้าร่วมเป็นตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทยไปเป็นนักเรียนทุนในรัฐนั้น ๆ
โดยเข้าพักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลีที่อาสาดูแลนักเรียนโดยจะดูแล
ตามความเป็นอยู่พื้นฐานไม่รับค่าใช้จ่ายใด

ทุกขั้นตอน
ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานสากล

ดำเนินการภายใต้การดูแลของ United State Department of State as an Official Exchange Visitor Program และองค์การควบคุมการศึกษานานาชาติ Council on Standards for International Educational Travel (CSIET) ในการดำเนินงานด้านวีซ่า เพื่อให้นักเรียนทุนฯ ได้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (สนต.) TIECA พร้อมทั้งดำเนินการภายใต้หลักการ และแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ

⊛ ค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (3 วัน 2 คืน)

⊛ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง (หลักสูตรเข้มข้น) เป็นระยะเวลา 4-5 เดือน

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะด้านการทำอาหารให้แก่นักเรียนทุน เพื่อให้เป็นทักษะติดตัวขณะใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ

⊛ นำเสนอหลักสูตรการเรียนต่อเนื่องในต่างประเทศทั้งในระดับมัธยมปลาย และระดับมหาวิทยาลัย

⊛ การดูแลพิเศษสำหรับผู้ปกครอง ในเรื่องการขอวีซ่า และการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อไปรับนักเรียน (กรณีจบโครงการ)

การดำเนินงานในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (โฮสต์แฟมิลี)

⊛ การดำเนินงานในการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน

ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ

การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการ และส่งมอบเอกสารสำคัญแก่นักเรียน และผู้ปกครองก่อนออกเดินทาง

⊛ การดำเนินงาน และประสานงานในการจัดทำวีซ่า

⊛ ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง และการดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาโครงการทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

⊗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน

  • โดยปกติค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมาณ 250-300$ ต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองพิจารณา)

⊗ ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทาง ไป-กลับ

  • การจัดซื้อตั๋วเครื่องบินเป็นเพียงบริการพิเศษจากทางโครงการเท่านั้น มิได้บังคับ ผู้ปกครอง และนักเรียนสามารถจัดซื้อตั๋วเครื่องบินได้เอง (สามารถปรึกษาเส้นทางการบินกับเจ้าหน้าที่โครงการได้)

⊗ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ สถานทูติในประเทศไทย

เกณฑ์การคัดเลือก

➀ โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-5 (อายุระหว่าง 14-18.5 ปี) ณ วันที่เดินทาง และจะต้องมีผลการเรียนในเกณฑ์มาตรฐาน (เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป) และผ่านการสอบคัดเลือกช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคมของทุกปี
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคทางจิตเภท โรคติดต่อ หรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีข้อจำกัดด้านอาหาร และสัตว์เลี้ยงที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ และในกรณีที่มีข้อโต้แย้งทางโครงการจะพิจารณาตามเอกสารทางการแพทย์เป็นสำคัญ