Work and travel Program

[ อ้างอิงข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2566 ]

Spring (Work) and travel

Free Premium Job
Free Premium Location
Free Premium Revenue (Wage)

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿69,000

Summer (Work) and travel

Free Premium Job
Free Premium Location
Free Premium Revenue (Wage)

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿75,000

โครงการโรงเรียนมัธยมเอกชน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

นักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอุปถัมป์ชาวอเมริกันและได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบวิถีชาวอเมริกันอย่างแท้จริง

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿695,000+

UNIVERSITY PATHWAY PROGRAM

[ อ้างอิงข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2566 ]

United Kingdom
Universities Program

ค่าธรรมเนียมโครงการขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย
ของแต่ละประเทศ

Canada
Universities Program

ค่าธรรมเนียมโครงการขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย
ของแต่ละประเทศ

Australia
Universities Program

ค่าธรรมเนียมโครงการขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย
ของแต่ละประเทศ

New Zealand
Universities Program

ค่าธรรมเนียมโครงการขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย
ของแต่ละประเทศ

The United State of America
Universities Program

ค่าธรรมเนียมโครงการขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย
ของแต่ละประเทศ

Other Countries
Universities Program

ค่าธรรมเนียมโครงการ
ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยในแต่ละประเทศ

ค่าธรรมเนียมโครงการ
฿600,000+

⊛ ค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

⊛ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

⊛ นำเสนอหลักสูตรการเรียนต่อเนื่องในต่างประเทศทั้งในระดับมัธยมปลาย และระดับมหาวิทยาลัย

⊛ การดูแลพิเศษสำหรับผู้ปกครอง ในเรื่องการขอวีซ่า และการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อไปรับนักเรียน (กรณีจบโครงการ)

การดำเนินงานในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (โฮสต์แฟมิลี)

⊛ การดำเนินงานในการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน

ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ

การจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการ และส่งมอบเอกสารสำคัญแก่นักเรียน และผู้ปกครองก่อนออกเดินทาง

⊛ การดำเนินงาน และประสานงานในการจัดทำวีซ่า

⊛ ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง และการดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาโครงการทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

⊗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน

  • โดยปกติค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมาณ 250-300$ ต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองพิจารณา)

⊗ ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทาง ไป-กลับ

  • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยประมาณ 50,000-100,000฿
  • สิทธิพิเศษเมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินกับโครงการ ผู้ถือตั๋วเดือนทางสามารถเปลี่ยนแปลงวันกลับได้ฟรี! 1 ครั้ง
  • การจัดซื้อตั๋วเครื่องบินเป็นเพียงบริการพิเศษจากทางโครงการเท่านั้น มิได้บังคับ ผู้ปกครอง และนักเรียนสามารถจัดซื้อตั๋วเครื่องบินได้เอง (สามารถปรึกษาเส้นทางการบินกับเจ้าหน้าที่โครงการได้)

⊗ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ สถานทูติในประเทศไทย